eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Al. Niepodległości 162

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-15

Ogłoszenie nr 510095289-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Al. Niepodległości 162

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529398-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 15020000000000, ul. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 648 608, e-mail dzp@sgh.waw.pl, faks 225 648 608.
Adres strony internetowej (url): www.sgh.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: publiczna uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Al. Niepodległości 162

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ADZ.25.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, w tym: ZADANIE 1 - Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych małoformatowych: foldery, broszury, ulotki, notatniki, okładki, teczki, torby papierowe, zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki, papier firmowy, zaświadczenia, koperty, wlepy, zakładki do książek. ZADANIE 2 - Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych wielkoformatowych: roll-upy, x-bannery, plakaty reklamowe, ścianki reklamowe, postery. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych małoformatowych dla Zadania 1 Załącznik nr 2 - Warunki umowne dla Zadania 1 Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych wielkoformatowyh dla Zadania 2 Załącznik nr 4 - Warunki umowne dla Zadania 2 3. Zamawiający zastrzega dla Zadania 1 (druk małoformatowy) możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30 %. W Zadaniu 2 (druk wielkoformatowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30 %. 4. Podane w formularzu cenowym dane dotyczące wielkości zamówienia stanowić będą jedynie szacowaną górną granicę możliwego zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.80.00.00 - Usługi drukowania i powiązane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych małoformatowych: foldery, broszury, ulotki, notatniki, okładki, teczki, torby papierowe, zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki, papier firmowy, zaświadczenia, koperty, wlepy, zakładki do książek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193234.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. J.
Email wykonawcy: przetargi@remib.eu
Adres pocztowy: ul. Strażacka 35
Kod pocztowy: 43-382
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 204641.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204641.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 323826.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych wielkoformatowych: roll-upy, x-bannery, plakaty reklamowe, ścianki reklamowe, postery

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40910.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GOMA Mariusz Markut
Email wykonawcy: sekretariat@goma.com.pl
Adres pocztowy: ul. Targowa 16
Kod pocztowy: 37-464
Miejscowość: Stalowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40840.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40840.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87908.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WARSZAWY

więcej: przetargi w Warszawie »

PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi drukowania i powiązane »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.