eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Opolskie › Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 510094072-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507927-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 53130742800000, ul. Adama Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774612211, e-mail pukim@post.pl, faks 774612211.
Adres strony internetowej (url): www.pukim-strzelceopolskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUKiM.271.1.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa zamówienia: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ: a) dokumentacja projektowa - zgodnie z wykazem w rozdziale 30 SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z wykazem w rozdziale 30 SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI c) wzór umowy - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. UWAGA: W ramach przedmiotowego postępowania w zakres prac wykończeniowych nie wchodzą: ułożenie paneli podłogowych i płytek ceramicznych, montaż drzwi wewnątrzlokalowych, parapetów wewnętrznych, wykonanie gładzi, malowanie pomieszczeń, montaż armatury łazienkowej, zlewów, zabudowy kuchennej i urządzeń kuchennych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45211300-2, 45111200-0, 45262300-4, 45262500-6, 45260000-7, 45422000-1, 45261210-9, 45410000-4, 45440000-3, 45321000-3, 45430000-0, 45421100-5, 45332200-5, 45330000-9, 45331100-7, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2993677.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Krok
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wodna 25
Kod pocztowy: 47-175
Miejscowość: Kadłub
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3218011.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3218011.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.