eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Uścimów › "Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 510094059-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Gmina Uścimów: "Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529111-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Uścimów, Krajowy numer identyfikacyjny 54773800000000, ul. , 21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 523 026, e-mail uscimow@wp.pl, faks 818 523 026.
Adres strony internetowej (url): http://www.uguscimow.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GPI.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie dz. nr ewid. 145/2 w miejscowości Stary Uścimów zgodnie z załączoną dokumentacją oraz zakresie wynikającym z przedmiaru robót. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 145/2 w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów. Projekt ma na celu stworzenie miejsca dla wędkarzy, turystów oraz mieszkańców. Przewiduje się podział terenu na 4 strefy: turystyki - wyposażonej w altanę o konstrukcji drewnianej z grillem i ławostołami oraz miejsce do organizacji ognisk, wypoczynku - z miejscem piknikowym, rekreacji - wyposażoną w urządzenia ścieżki zdrowia, edukacyjną - wyposażoną w tablice edukacyjne o tematyce wodnej. Na terenie planuje się montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni żwirowej, wykonanie trawników oraz nasadzeń zieleni w postaci krzewów, bylin i traw - nawiązujących do gatunków rodzimych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9


Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45211320-8, 45262522-6, 45100000-8, 45233253-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87000
Waluta polski zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Sprzętowych Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@lprs.pl
Adres pocztowy: ul. Metalurgiczna 15 20-243 Lublin
Kod pocztowy: 20-243
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 107010.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107010.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143000.00
Waluta: polski zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.