eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcjiOgłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 510094057-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Gmina Kęty: Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 5224473-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540061387-N-2019 , 540070287-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kęty, Krajowy numer identyfikacyjny 72181824000000, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 844-76-00, e-mail gmina@kety.pl, faks 33 844 76 60.
Adres strony internetowej (url): www.kety.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IG.271.12.2019.EB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Częściowe wyburzenia, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie warstw podłogi na gruncie, wykonanie kanałów wentylacyjnych i przebić instalacyjnych, nowe otwory w stropach, wyburzenie sklepienia w polu montażowym platformy pionowej dla niepełnosprawnych, wykonanie warstw posadzkowych na stropach żelbetowych, usunięcie tynków na sklepieniach, renowacja sklepień, demontaż istniejących okładzin ściennych (płytki ceramiczne), renowacja ścian, osuszanie ścian fundamentowych z wykonaniem ich izolacji, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie nowych posadzek i izolacji akustycznej podłóg, montaż platformy schodowej i pionowej dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie p. pożarowe drewnianych elementów konstrukcji dachu, przebudowę biegu schodowego, termomodernizację wewnętrzną, wykonanie wewnętrznej instalacji (wod.-kan.; elektrycznej; teletechnicznej; c.o.; wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), realizację kotłowni gazowej na poddaszu, wykonanie instalacji odgromowej podtynkowej, wykonanie elewacji zewnętrznej wg "Programu prac konserwatorskich .....", zagospodarowanie terenu. Charakterystyka obiektu: - powierzchnia zabudowy - 425,84 m2 , - ilość kondygnacji nadziemnych - 3, - ilość kondygnacji podziemnych - 1, - ilość klatek schodowych 1, - rzut poziomy - 19,65m x 21,81m, - wysokość budynku 14,00m

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4162327.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Henryk Jurczak Spółka jawna
Email wykonawcy: biuro@puhjurczak.ig.pl
Adres pocztowy: 43-353 Porąbka, ul. Bukowska 24
Kod pocztowy: 43-353
Miejscowość: Porabka
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4728455.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4728455.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5577603.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.