eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerniejewo › Budowa Klubu Dziecięcego w miejscowości Żydowo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 510089100-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Gmina Czerniejewo: Budowa Klubu Dziecięcego w miejscowości Żydowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521614-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czerniejewo, Krajowy numer identyfikacyjny 63125952500000, ul. ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, e-mail s_piechnik@czerniejewo.pl, faks 614 291 349.
Adres strony internetowej (url): www.czerniejewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Klubu Dziecięcego w miejscowości Żydowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIŚ.271.2.2020.SP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewidziany do realizacji budynek klubu dziecięcego znajdować się będzie w północno-wschodniej części działki nr 93 zlokalizowanej w Żydowie przy ul. Kościuszki 24. Dojazd do projektowanego budynku prowadzi z ulicy przez istniejący poszerzany wjazd na działkę. Budynek zostanie usytuowany w odległości 4 m od granicy wschodniej i ok. 26 m od granicy północnej. Na działce zostanie wybudowany jednokondygnacyjny, wolnostojący, dwutraktowy, budynek klubu dziecięcego z trzema salami zajęć z łazienkami, dwoma sypialniami i magazynkami, szatnią, biurem i zapleczem socjalnym i kuchennym oraz pomieszczeniem technicznym. Przewidziano wewnętrzny korytarz komunikacyjny w środku budynku z dwoma wejściami z zewnątrz. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, dach płaski dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej, gęstożebrowej, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną, fundamenty żelbetowe. Zestawienie elementów robót wg. tabeli elementów rozliczeniowych: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY BUDOWLANE 2.1 stan zero 2.2 podłoża pod posadzki 2.3 ściany parteru 2.4 komin wentylacyjny 2.5 stropodach 2.6 ścianki działowe 2.7 tynki wewnętrzne 2.8 stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.9 posadzki 2.10 roboty malarskie i okładziny ścienne 2.11 stolarka drzwiowa wewnętrzna 2.12 podłogi 2.13 elewacja 2.14 elementy zewnętrzne 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3.1 zasilanie 3.2 tablice rozdzielcze 3.3 przewody 3.4 instalacja gniazd 3.5 instalacja oświetlenia 3.6 instalacja wyrównawcza 3.7 instalacja piorunochronna 3.8 pomiary 4 INSTALACJE SANITARNE 4.1 instalacje wodociągowe 4.1.1 instalacje wodociągowe na cele bytowe 4.1.2 instalacje wodociągowe p.poz 4.2 kanalizacja sanitarna 4.3 instalacja c.o. 4.4 kotłownia 4.4.1 technologia kotłowni 4.4.2 instalacja spalinowa i powietrzna 4.5 instalacja gazowa kotłowni o mocy 45kW 4.6 wentylacja 4.6.1 centrala wentylacyjna 4.6.2 wentylacja wc, łazienki, szatnia 4.7 klimatyzacja 4.8 instalacja kanalizacji sanitarnej pcv dz.160mm SN 8 L=12,0m h=1,5m 4.9 instalacja wodociągowa 4.9.1 podejście wodomierzowe w istniejącej kotłowni 4.9.2 instalacja wodociągowa zewnętrzna PE DZ. 63mm PN 10 SDR 11,0 L=45,0m 4.9.3 hydrant p-poż DN 80mm 4.10 instalacja gazowa dz. 63mm PE100RC długości L=19,0m 4.11 demontaż szamba 30m³ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacjach projektowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45214100-1, 45410000-4, 45442100-8, 45232460-4, 45331100-7, 45310000-3, 45333000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1034181.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany WALDEMAR FLAK
Email wykonawcy: waldek.flak80@wp.pl
Adres pocztowy: Rudki 9/2
Kod pocztowy: 62-240
Miejscowość: Trzemeszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1297404.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1297404.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1800976.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: około 50%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.