eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej zamiennej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-19

Ogłoszenie nr 510078786-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej zamiennej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523243-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27800800000000, ul. pl. Szczepański , 31-011 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 221 052, e-mail sekretariat@bunkier.art.pl, faks 124 228 303.
Adres strony internetowej (url): www.bunkier.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej zamiennej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej (zamiennej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa i rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o dokumentację projektową wykonany przez Biuro Architekt Kaczmarczyk, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę (dokumentacja projektowa wraz z dokumentami towarzyszącymi stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ), a także w oparciu o pozostałe załączniki z punktu XXI SIWZ, w szczególności w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy do koncepcji architektonicznej KWK Promes do projektu budowlanego Biura Architekt Kaczmarczyk z zaleceniami zamawiającego dla potrzeb projektu budowlanego zamiennego, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71200000-0


Dodatkowe kody CPV: 71400000-2, 71220000-6, 71530000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 246000
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c.
Email wykonawcy: oferty@aak.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9a
Kod pocztowy: 34-200
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 725700
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.