eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przeprowadzenie egzaminów będących podstawą uzyskania certyfikatów spawalniczych po przebytych kursach zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-18

Ogłoszenie nr 510077829-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie: Przeprowadzenie egzaminów będących podstawą uzyskania certyfikatów spawalniczych po przebytych kursach zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o tytule: Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0250/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 522851-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000000, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@mcoo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.mcoo.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie egzaminów będących podstawą uzyskania certyfikatów spawalniczych po przebytych kursach zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCOO/ZP/CKZ/5/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia odpowiednich egzaminów będących podstawą do otrzymania przez kursanta książeczki spawacza lub wpisu do posiadanej książeczki spawacza sygnowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287-1. 2. Szczegółowy wykaz szkoleń ukończonych przez uczniów oraz wymagania w zakresie poszczególnych uprawnień i certyfikatów, jak również maksymalną liczbę uczniów, dla których zostaną przeprowadzone odpowiednie egzaminy określa Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tadeusz Silezin
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Karłowicza 25/4
Kod pocztowy: 30-047
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r. Wykonawca przeprowadzi egzaminy w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy listy uczniów, na zasadach wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ- wzór umowy.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.