eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu IT, sprzętu sieciowego oraz sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Elektronik - tradycja i nowoczesność" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Ogłoszenie nr 510074332-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10: Dostawa sprzętu IT, sprzętu sieciowego oraz sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Elektronik - tradycja i nowoczesność" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Elektronik - tradycja i nowoczesność" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 509142-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540026276-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, Krajowy numer identyfikacyjny 18404600000000, ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 656 29 11, e-mail elektronik@elektronik.lodz.pl, faks 42 656 25 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zsp10lodz.wikom.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu IT, sprzętu sieciowego oraz sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Elektronik - tradycja i nowoczesność" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu IT, sprzętu sieciowego oraz sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Elektronik - tradycja i nowoczesność" (umowa nr RPLD.11.03.01-10- 0001/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Cześć 1 - sprzęt IT Część 2 - sprzęt sieciowy Część 3 - sprzęt teleinformatyczny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 30200000-1 - Urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30213100-6 - Komputery przenośne 32322000-6 - Urządzenia multimedialne 38652100-1 - Projektory video 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny 30213300-8 - Komputer biurkowy 30231300-0 - Monitory ekranowe 30232110-8 - Drukarki laserowe 38653400-1 - Ekrany projekcyjne 30237135-4 - Karty sieciowe 30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych 30237132-3 - Interfejs USB 48821000-9 - Serwery sieciowe 32420000- 3 - Urządzenia sieciowe 31682500-5 - Awaryjny sprzęt elektryczny 32413100-2 - Rutery sieciowe 32429000-6 - Sprzęt sieci telefonicznej 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania 38621000-4 - Aparatura światłowodowa czesc 1 Komputer stacjonarny i monitor 61 zestawów Laptop 1 sztuka Drukarka sieciowa 1 sztuka Projektor 1 sztuka Projektor 1 sztuka Ekran projekcyjny 1 sztuka Karta sieciowa bezprzewodowa USB 9 sztuk Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono z funkcją skanera, faksu 1 sztuka Czytnik kart podpisu elektronicznego 16 sztuk Adapter bluetooth USB 16 sztuk czesc 2 Nowy serwer stelażowy w obudowie typu Rack 19" 1 Szafa dystrybucyjna z kompletem elementów mocujących i panelami krosowymi 1 Stelażowy zasilacz awaryjny (UPS) 1 Router do zainstalowania w szafie dystrybucyjnej 9 Programowalny przełącznik (switch) 9 Router z modem ADSL do współpracy z koncentratorem ADSL 3 Bezprzewodowy punkt dostępowy 3 Telefon internetowy 3 Tester okablowania sieciowego 1 Analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego 1 czesc 3 Spawarka światłowodowa. W zestawie: Spawarka, Walizka transportowa, Zasilacz, Kabel zasilający, Bateria, Obcinarka do włókien 1 Reflektometr światłowodowy 1 Źródło światła 1 Miernik mocy optycznej 1 Tester okablowania 8

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1


Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30213100-6, 32322000-6, 38652100-1, 30232000-4, 30213300-8, 30231300-0, 30232110-8, 38653400-1, 30237135-4, 30233300-4, 30237132-3, 48821000-9, 32420000-3, 31682500-5, 32413100-2, 32429000-6, 38900000-4, 38621000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: dostawa sprzętu it

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 254745.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Web-Profit Maciej Kuźlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185629.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176855.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352981.59
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawa sprzętu sieciowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70803.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Netprof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
Kod pocztowy: 90-212
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67986.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67986.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93226.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.