eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Ogłoszenie nr 510074331-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kształcenie, Umiejętności.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507918-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540021305-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 94461000000000, ul. ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 373 705, e-mail .blich@zsp2lowicz.pl, faks 46 8373377, 8373705.
Adres strony internetowej (url): www.zsp2lowicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Moje kompetencje - moja przyszłość". W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie nr 1: Prowadzenie i zarządzanie biurem- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. logistyk oraz T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni dla zawodu T. agrobiznesu (typ projektu 1c), 2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 3 - Montaż komputerów/programowanie/zarządzanie sieciami oraz programowanie z logiką/funkcjonowanie chmury/sztuczna inteligencja- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunku T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej dla zawodu T .informatyk (typ projektu 1c), 3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 4 - Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ projektu 1 c), 4. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 6 - Języki obce (angielski, niemiecki) branżowe- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. logistyk, T., T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, T. informatyk, T. żywienia i usług gastronomicznych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni jęz. obcych dla zawodu T. Logistyk (typ projektu 1c), 5. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, oprogramowania - Zadanie 9 -Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów T. żywienia i usług gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c). W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację dwóch części zamówienia, dla których szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ - Część 1 i Część 2, w tym: Część Nr 1: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, Część Nr 2: Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD. Dostarczony sprzęt komputerowy, elektroniczny, AGD musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, musi być objęty okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy funkcjonalne, fotografie, karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - części którego dotyczy. Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki: a) posiadać deklaracje CE, b) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) w przypadku komputerów, urządzeń peryferyjnych - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, d) dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, e) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, f) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, g) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, h) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, i) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w Załączniku nr 8 - do SIWZ - Część Nr 1 i Nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Oznaczenie wg CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30232130-4 Kolorowe drukarki atramentowe, 32570000-9 Urządzenia łączności, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2). UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo "lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8


Dodatkowe kody CPV: 48190000-6, 30213300-8, 30232110-8, 30232130-4, 32570000-9, 30232000-4, 39710000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"": Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59116.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: J &T Top Gastro s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 87
Kod pocztowy: 26-800
Miejscowość: Białobrzegi
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 72643.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72643.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92675.21
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.