eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań Nr 2, 4, 10 w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Ogłoszenie nr 510074330-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań Nr 2, 4, 10 w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kształcenie, Umiejętności.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520554-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 94461000000000, ul. ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 373 705, e-mail .blich@zsp2lowicz.pl, faks 46 8373377, 8373705.
Adres strony internetowej (url): www.zsp2lowicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań Nr 2, 4, 10 w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość""

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Moje kompetencje - moja przyszłość". W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa odzieży roboczej - Zadanie 2 - Kurs barmańsko-kelnerski, dietetyki oraz z cukiernictwa - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. żywienia i usług gastronomicznych; T. Technologii Żywności uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Typ projektu 1a), 2. Dostawa odzieży roboczej oraz sprzętu pomiarowego i diagnostycznego - Zadanie 4 - Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ projektu 1 c), 3. Dostawa odzieży roboczej - Zadanie 10 - Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy i u pracodawców. Typ projektu 1 a), W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację dwóch części zamówienia, dla których szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ - Część Nr 1, Część Nr 2 w tym: Część Nr 1: Dostawa - odzieży roboczej, Część Nr 2: Dostawa - sprzętu pomiarowego i diagnostycznego. Dostarczona odzież oraz wyposażenie musi być nowe i niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla oferowanego zamówienia opis potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy funkcjonalne, fotografie/karty techniczne/certyfikaty itp. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - części którego dotyczy. Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację produktów oferowanych przez Wykonawcę. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w Załączniku nr 6 - do SIWZ - Część: Nr 1, Nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Oznaczenie wg CPV: Część Nr 1: 18.10.00.00-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18.14.00.00-2 Dodatki do odzieży roboczej, Część Nr 2: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe, 38510000-1 Mikroskopy, 44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo "lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0


Dodatkowe kody CPV: 18140000-2, 43800000-1, 38510000-1, 44500000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań Nr 2, 4, 10 w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"" - Dostawa - odzieży roboczej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37030.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KOLO Michał Miziołek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Blich 21
Kod pocztowy: 99-400
Miejscowość: Łowicz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45510.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.