eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urszulin › Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-14

Ogłoszenie nr 510073320-N-2019 z dnia 14-04-2019 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504861-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540024787-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 11060610500000, ul. ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 571 30 66, e-mail gzuk3@op.pl, faks 82 571 30 66.
Adres strony internetowej (url): www.gzukurszulin.bip.mbnet.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GZUK.271.1.2019.DK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin", które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2.2. Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur ze sztucznego tworzywa o średnicach DN 200, DN150 i przewidywanych długościach: - kanały sanitarne tłoczne z rur PE DN 75 - 110 o długości ok. 2,48 km, - kanały sanitarne grawitacyjne DN 200 o długości ok. 2,42 km, - kanały sanitarne grawitacyjne DN 150 o długości ok. 0,90 km. Budowa przepompowni ścieków - szt. 4 z instalacjami elektrycznymi i monitoringiem oraz 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków z instalacjami elektrycznymi i monitoringiem. Zakres prac obejmuje także: ? zabezpieczenie placu budowy - ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu, ? zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przyłączami energetycznymi oraz teletechnicznymi przez zastosowanie rur dwudzielnych osłonowych, ? wykonanie prac pomiarowych - odtworzenie punktów charakterystycznych istniejącego uzbrojenia terenu z projektowaną siecią, ? zabezpieczenie lub wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z siecią kanalizacyjną, kolidująca z zakresem budowy, ? usunięcie i wywóz kolidującego drzewostanu, ? wykonanie robót ziemnych - wykopy i nasypy, ? wykonanie prac pomiarowych - odtworzenie punktów charakterystycznych trasy projektowanej sieci, ? wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni dróg gminnych, uszkodzonych zjazdów, przepustów pod zjazdami, ? wykonywanie przewiertów dla sieci i rur osłonowych. Uwaga! Przedstawiona kolejność jest tylko ciągiem sugerowanym. Wykonawca sam ustali kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45234110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1944141.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PARSTER Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 32
Kod pocztowy: 21-200
Miejscowość: Parczew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2315725.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2315725.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3038100.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Budowa kolei międzymiastowej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.