eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nadarzyn › ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. MŁOCHÓW, gm. NADARZYN

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-14

Ogłoszenie nr 510073318-N-2019 z dnia 14-04-2019 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. MŁOCHÓW, gm. NADARZYN

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507037-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14631931700000, ul. ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 739 42 00, e-mail anna.szmel@pkn.net.pl , faks 22 739 73 59.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pkn.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Przedsiębiorstwo komunalne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. MŁOCHÓW, gm. NADARZYN

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PKN.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Młochów przy Alei Kasztanowej dz. nr 177 gm. Nadarzyn. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jego zakres przedmiotowy, w tym zakres robót i dostaw określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, wszystkich robót budowlanych i prac montażowych związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi i wyposażeniem w nowy sprzęt oczyszczalni, a w szczególności: 1) zakres rozbudowy oczyszczalni obejmuje: a) w części mechanicznej oczyszczalni ścieków: o przebudowę istniejącej przepompowni ścieków surowych, o montaż sitopiaskownika w budynku technologicznym, o wymiana kraty z pozostawieniem istniejącej zabudowy, o likwidacja istniejącego sita i komory rozdziału, b) w części biologicznej oczyszczalni ścieków: o przebudowę istniejącego reaktora BIOCON na zbiornik retencyjno- uśredniającego dla ścieków mechanicznie podczyszczonych, o budowę reaktora biologicznego typu BOS-EK-500 pracującego w technologii niskoobciążonego osadu czynnego składającego się z komór osadu czynnego, osadników wtórnych i komór stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego umieszczonego w budynku technologicznym, o montaż dmuchaw w projektowanym budynku technologicznym, o likwidację istniejących dwóch reaktorów BIOCON, c) w części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków: o montaż kompletnej linii odwadniania i higienizacji osadów pomieszczeniem przejazdowym na przyczepę i biofiltrem, o budowa silosa na wapno, o remont istniejącego budynku zaplecza socjalnego wraz z drogami, zielenią i małą architekturą i agregatem prądotwórczym wolnostojącym, o przesunięcie i budowa ogrodzenia oczyszczalni, o przesunięcie szafki elektrycznej na nową linię ogrodzenia, o budowa sieci między obiektowych. Uwaga: Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić na pracującym obiekcie - tzn.: bez przerw technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. 2) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót), 3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, 4) dostarczenie oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, 5) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego nowych obiektów i instalacji, 6) przekazanie obiektów modernizowanej części oczyszczalni z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, 7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, 8) wykonanie prób eksploatacyjnych, a następnie przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni do eksploatacji, 9) dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, 10) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, 11) wywóz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 12) zagęszczenie gruntu w pasie po wykopach, z tym że w obrębie pasa drogowego - potwierdzone wynikami wskaźnika zagęszczenia, 13) obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 4. Ponadto w zakresie niezbędnej dokumentacji przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych -1 oryginał + 3 kpl.; 2) opracowanie nowej instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków - 4kpl.; 3) sporządzenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszystkich urządzeń odrębnie - 1 oryginał + 2 kpl.; 4) sporządzenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - 1 oryginał + 3 kpl.; 5) wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji BHP, p.poż. - 4 kpl.; 6) sporządzenie sprawozdania z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych - 4 kpl.; 7) prowadzenie w trakcie rozruchu -dziennika rozruchu -- 1 oryginał ; 8) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego- 3 kpl., 9) sporządzenie protokołów sprawdzeń i badań - 1 oryginał + 3 kpl.; 10) sporządzenie raportu po realizacyjnego w zakresie przeprowadzenia reprezentatywnych badań powietrza, hałasu i odorów, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko - 4 kpl. 11) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu - 1 egz. oryginał. 5.1. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg oraz pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie doc/xls oraz pdf. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 5.2. Z chwilą odbioru zainstalowanego oprogramowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z oprogramowania przez czas nieokreślony na terytorium Polski, na następujących polach eksploatacji, zgodnie z art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1) instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie, 2) wprowadzenie oprogramowania do pamięci (dowolnej ilości) komputerów, 3) zwielokrotnianie dowolną techniką, 4) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, 5) korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem przez Zamawiającego. 5.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.2., z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 5.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni zostało uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 5.5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, oraz inne podmioty działające na jego zlecenie zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemną zgodę tej osoby i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. 5.6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 5.7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 5.5, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami). 6. Zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - max. 54 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii - 24 godziny. 7. Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne. 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. 2) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWOiR. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty. 3) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności tj.: wykaz innych niż w SIWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty, Wykonawca opracuje we własnym zakresie i złoży Zamawiającemu na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 ust.2 ustawy Pzp). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej, STWiOR i warunkach technicznych. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 8.1. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia - roboty murarskie. 8.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 8.3. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 8.2, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 8.5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę. 8.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 8.7. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust. 8.1-8.6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 8.8. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 8.9. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 8.1-8.6, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232421-9


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45231300-8, 45223110-0, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6452530.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HYDRO-MARKO Sp. z o.o.s.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 139
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7074960
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6360000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7074960
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

1) część robót ziemnych 2) część robót żelbetowych


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.