eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › Dostawy środków dezynfekcyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-13

Ogłoszenie nr 510073314-N-2019 z dnia 13-04-2019 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.: Dostawy środków dezynfekcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513361-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540031361-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23119002000000, ul. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 213 987, e-mail mkozak@lcm-luban.pl, faks 757 213 906.
Adres strony internetowej (url): www.lcm-luban.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/04/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ 2. Miejscem sukcesywnej dostawy jest Apteka szpitalna przy NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. ze zmianami). Zamawiający wymaga aby każdy produkt posiadał kartę charakterystyki według REACH. 4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełnienia ww. wymogów, to należy złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu ww. wymogom oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy. 5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia. Karty charakterystyki należy złożyć w formie papierowej oraz na płycie CD. W przypadku dokonywanych przez producenta zmian w kartach charakterystyk produktów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie dostarczył nowe karty charakterystyk produktów w formie papierowej oraz na płycie CD. 6. W przypadku oferowania antyseptyków Zamawiający wymaga, aby był to produkt leczniczy. 7. W przypadku oferowania preparatów dezynfekcyjnych do: powierzchni, narzędzi, laryngoskopów, gastroskopów, sanitariatów, basenów, kaczek - Zamawiający wymaga, aby był to produkt biobójczy. 8. Zamawiający dopuszcza oferowanie środków dezynfekcyjnych o różnych nazwach handlowych pod warunkiem posiadania przez nie tożsamej nazwy międzynarodowej oraz zachowania identycznego spektrum i czasu działania. 9. Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu za opakowanie a nie za sztukę, gdzie w SIWZ występują sztuki a na rynku dostępne są opakowania handlowe oraz należy przeliczyć ilość opakowań handlowych. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż w SIWZ Zamawiający wymaga w złożonej ofercie określenia ilości sztuk w opakowaniu handlowym, z zastrzeżeniem, że przy przeliczeniu łączna ilość sztuk musi się równać ilości określonej w SIWZ. W przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w SIWZ, a tymi które może wycenić Wykonawca, należy zmienione pozycje wskazać w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Opakowania należy przeliczyć do pełnej ilości zaokrąglając w górę zgodnie z zasadami matematyki, przy czy odchylenie od ilości wymaganych sztuk nie może przekroczyć 10%) 10. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 11. Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Środki do mycia i dezynfekcji różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 190540.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. Wrocław
Email wykonawcy: zp@cezal.com.pl
Adres pocztowy: ul. Widna 4
Kod pocztowy: 50-543
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209174.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209174.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209174.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15436.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Medim Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@medim.pl
Adres pocztowy: ul. Puławska 45B
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17459.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17459.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17459.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Środki do dezynfekcji powierzchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 90722.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Schulke Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Schulke.polska@schuelke.com
Adres pocztowy: ul. Al. Jerozolimskie 132
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89977.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89977.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89977.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Balsam do rąk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Eko Higiena Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@ekohigiena.pl
Adres pocztowy: ul. Gipsowa 13
Kod pocztowy: 62-080
Miejscowość: Tarnowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6586.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6586.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6586.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57095.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. Wrocław
Email wykonawcy: zp@cezal.com.pl
Adres pocztowy: ul. Widna 4
Kod pocztowy: 50-543
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 58484.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58484.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58484.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.