eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Odbiór odpadów komunalnych i innych niż komunalne z terenu AŚ w Piotrkowie Trybunalskim oraz OZ Golesze.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-09

Ogłoszenie nr 510069029-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.

Areszt Śledczy: Odbiór odpadów komunalnych i innych niż komunalne z terenu AŚ w Piotrkowie Trybunalskim oraz OZ Golesze.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519654-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Areszt Śledczy, Krajowy numer identyfikacyjny 32010100000000, ul. Wronia 76, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 616 64 00, e-mail as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl, faks 44 616 63 15.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Areszt Śledczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór odpadów komunalnych i innych niż komunalne z terenu AŚ w Piotrkowie Trybunalskim oraz OZ Golesze.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D/I-Ł.2232.1.2019.AF

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1. Świadczenie usługi wywozu: Odpadów komunalnych z terenu Oddziału Zewnętrznego Aresztu w Goleszach w/g kodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 roku (DzU. poz. 1923) zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Opakowania z tworzyw sztucznych (15.01.02) w ilości 15 m3. 2. Opakowania ze szkła (15.01.07) w ilości 1 m3. 3. Opakowania z papieru i tektury (kod 15.01.01) w ilości 15 m3. 4. Odpady komunalne (kod 20.03.01) w ilości 27 m3. Firma świadcząca w/w usługi powinna posiadać odpowiednie dokumenty zezwalającą na świadczenie w/w usług. 1. Decyzja na zbieranie odpadów wg kodów jak powyżej. 2. Wpis w dziale VII BDO dotyczący transportu odpadów. 3. Wpis do działalności regulowanej gminy Wolbórz. Cześć 2. Świadczenie usługi wywozu: Odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb w/g kodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 roku (DzU. poz. 1923) zgodnie z poniższym zestawieniem: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim: 1. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15.01.02.) w ilości 200 m3 2. Opakowania z papieru i tektury (kod 15.01.01) w ilości 200 m3 3. Opakowania ze szkła (kod 15.01.07) w ilości 2 m3 4. Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16.01.14 (kod 16.01.15) w ilości 170 l. 5. Zużyte urządzenia nie zawierające części wym. w katalogu odpadów poz. 16.02.09. - 16.02.12. (kod 16.02.14) w ilości 300 kg. 6. Baterie alkaliczne (kod 16.06.04.) w ilości 10 kg. 7. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (kod 170107) w ilości 15 000 kg. 8. Odpady komunalne (kod 20.03.01) w ilości 480 m3 9. Odpady odzieżowe (kod 20.01.10) w ilości 3100 kg 10. Baterie niklowo-kadmowe (kod 16.06.02.) - 5 kg. 11. Zużyte źródła światła - (kod 16.02.13.) - 10 szt. 12. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod13.02.08.) - 100 kg. Firma świadcząca w/w usługi powinna posiadać odpowiednie dokumenty zezwalającą na świadczenie w/w usług. 1. Decyzja na zbieranie odpadów wg kodów jak powyżej. 2. Wpis w dziale VII BDO dotyczący transportu odpadów. 3. Wpis do działalności regulowanej miasta Piotrków Trybunalski. Cześć 3. Świadczenie usługi odbioru: Odpadów medycznych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w/g kodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 roku (DzU. poz. 1923) zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny ( z wył. 18.01.80 i 18.01.82) o kodzie (kod 18.01.03.) w ilości 150 kg. 2. Leki inne niż wymienione w 18.01.08. o kodzie (kod 18.01.09.) w ilości 10 kg. Firma świadcząca w/w usługi powinna posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na świadczenie w/w usług. 1. Decyzja uprawniająca do odbioru i utylizacji odpadów medycznych wg kodów jak wyżej. 2. Wpis w dziale VII BDO dotyczy transportu odpadów. Część 4. Świadczenie usługi wywozu: Odpadów pokonsumpcyjnych, odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz OZ Golesze zgodnie z poniższym zestawieniem: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim: - Odpady pokonsumpcyjne w ilości 90 m3 Oddział zewnętrzny w Goleszach - Odpady pokonsumpcyjne w ilości 2 m3 Firma świadcząca w/w usługi powinna posiadać odpowiednie dokumenty zezwalającą na świadczenie w/w usług. 1. Decyzja weterynaryjna na przetwarzanie i transport pobocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. III zgodnie z Rozporządzeniem WE 1069 z 2009 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90.52.40.00 - Usługi w zakresie odpadów medycznych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Świadczenie usługi wywozu: Odpadów komunalnych z terenu Oddziału Zewnętrznego Aresztu w Goleszach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: JUKO SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Topolowa 1 97-300 Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Tryb.
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10422.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10422.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10422.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Świadczenie usługi wywozu: Odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 165000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: JUKO SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Topolowa 1 97-300 Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Tryb.
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 164076.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164076.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164076.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Świadczenie usługi odbioru: Odpadów medycznych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3300.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ECO-ABC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 7 97-400 Bełchatów
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3506.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3506.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3506.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Świadczenie usługi wywozu: Odpadów pokonsumpcyjnych, odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz OZ Golesze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Jasta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Danielów 5, 97-360 Kamieńsk
Kod pocztowy: 97-360
Miejscowość: Kamieńsk
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35964.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35964.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35964.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.