eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa hali sportowo - dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2019-03-30

Ogłoszenie nr 510062192-N-2019 z dnia 30-03-2019 r.

SOLNE MIASTO Sp. z o.o.: Budowa hali sportowo - dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622773-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500236223-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Radca Prawny Joanna Sikora (KR-2570) Adres: Kancelario Radcy Prawnego, ul. Straszewskiego 28/20, 31-113 Kraków; Adwokat Katarzyna Łakomiec (KRA/Adw/2781) Adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Michałowskiego 7/4, 31-126 Kraków


I. 1) NAZWA I ADRES:

SOLNE MIASTO Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12099851100000, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 357 32 64, e-mail info@solnemiasto.eu, faks 12 268 68 60.
Adres strony internetowej (url): https://solnemiasto.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa hali sportowo - dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej w Wieliczce. Podstawą do wykonania prac projektowych jest program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Zamówienie jest realizowane w ramach zadania "Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami budowę hali sportowo-dydaktycznej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. W zakres prac projektowo-wykonawczych przedmiotowego opracowania wchodzi: 1) Hala sportowo - dydaktyczna o powierzchni parkietu 1286 m2 z trybunami wysuwanymi na 216 miejsc siedzących, wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym, socjalnym i usługowym oraz w segmencie bocznym przeznaczonym na potrzeby dydaktyczne - sale lekcyjne. 2) Zagospodarowanie terenu obejmujące ciągi komunikacyjne, parkingi, plac manewrowy oraz tereny zielone.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0


Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71222000-0, 71240000-2, 71248000-8, 71320000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45330000-9, 45331100-7, 45400000-1, 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16151707.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MTM Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@mtm.budownictwo.eu
Adres pocztowy: ul. Koszycka 21
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19866600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19866600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19866600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 80%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.