eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Druk książki:"Niepodległość i nowoczesność"Ogłoszenie z dnia 2020-04-07

Ogłoszenie nr 510061181-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie: Druk książki:"Niepodległość i nowoczesność"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27686000000000, ul. ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 315 200, e-mail biuro@muzeum.szczecin.pl, faks 914 315 204.
Adres strony internetowej (url): www.bip.muzeum.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk książki:"Niepodległość i nowoczesność"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZ.2710.5.2020.EF

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług druku i dostawy książki pod tytułem "Niepodległość i nowoczesność", red. L. Karwowski, D. Kacprzak, S.P. Kubiak, wg załączonej specyfikacji w załączniku nr 5.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Soft Vision Mariusz Rajski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ustowo 39
Kod pocztowy: 70-001
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5179.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5179.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16546.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zapytanie o cenę może znaleźć zastosowanie pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności: 1) Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Tryb może znaleźć zastosowanie wyłącznie do zamówień udzielanych na podstawie krajowych rozwiązań ustawowych, a więc także do aktualnego przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 214.000,00 euro. 2) Przedmiot zamówienia stanowią usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Zakupienie usługi w trybie zapytania o cenę jest możliwe jeżeli świadczenia objęte przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i równocześnie mają ustalone na rynku standardy jakościowe. W praktyce przyjmuje się, iż termin "powszechnie dostępny" należy rozumieć jako "pospolity", "ogólny", "masowy", "seryjny". O powszechnej dostępności przedmiotu zamówienia może świadczyć np. wielość podmiotów występujących na rynku i zajmujących się świadczeniem usług, które spełniają określone wymogi (normy techniczne). Normy te (wymagania) muszą mieć jednak charakter standardowy, typowy, a nie specyficzny, wymagający indywidualnego podejścia. Na rynku usług mogą to być np. proste usługi poligraficzne (druk), usługi utrzymania czystości (sprzątanie) itp. W przygotowywanym postępowaniu spełniono więc wszystkie przesłanki jakie mogą stanowić podstawę do zastosowania trybu zapytania o cenę. W trybie zapytania o cenę określenie potencjalnych uczestników postępowania należy od zamawiającego, który wszczyna postępowanie, kierując do wybranych przez siebie wykonawców zaproszenie do składania ofert (art. 69 Ustawy). Zapytanie należy skierować do nie mniej niż 5 wykonawców, którzy trudnią się świadczeniem usług objętych przedmiotem zamówienia oraz gwarantują konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.