eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego (2 części)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-07

Ogłoszenie nr 510061174-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego (2 części)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia w Części nr 2 jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501279-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540020333-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 10464542000000, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391.
Adres strony internetowej (url): https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego (2 części)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ.2111.5.2020.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020]

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla pracowników NASK, zwanych dalej "Sprzętem" oraz zapewnienie dla nich gwarancji. 2. Zamawiający dokonał podziału niniejszego zamówienia na następujące Części: w zakresie części 1: 1) sukcesywna dostawa Sprzętu dla pracowników NASK o wymaganiach minimalnych określonych szczegółowo w Tomie II SIWZ dla Części 1 tj.: Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia według dwóch Grup: Grupa A - telefony komórkowe - 7 szt, Grupa B - telefony komórkowe - 4 szt, 2) zapewnienie gwarancji dla Sprzętu, o którym mowa w pkt 1) przez okres co najmniej 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zamówienia Jednostkowego bez zastrzeżeń dla danego Zamówienia jednostkowego. w zakresie części 2: 1) sukcesywna dostawa Sprzętu dla pracowników NASK o wymaganiach minimalnych określonych szczegółowo w Tomie II SIWZ dla Części 2 tj.: Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia według dwóch Grup: Grupa A - telefony komórkowe - 60 szt. Grupa B - telefony komórkowe - 300 szt. 2) zapewnienie gwarancji dla Sprzętu, o którym mowa w pkt 1) przez okres co najmniej 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zamówienia Jednostkowego bez zastrzeżeń dla danego Zamówienia jednostkowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę Części zamówienia. 4. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby Części zamówienia lub Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do jednej Części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby Części zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ dla Części 1 zamówienia oraz Tom II SIWZ dla Części 2 zamówienia tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwany w dalszej części "SOPZ". 6. Przedmiot zamówienia w Części nr 2 jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". 7. Wszystkie dostarczone telefony komórkowe w zakresie Części 1 muszą być fabrycznie nowe,sprawne technicznie, wprowadzone do sprzedaży w przypadku Grupy A: z systemem operacyjnym co najmniej IOS 12 lub równoważnym nie później niż w 2018 r. a z systemem operacyjnym co najmniej Android 9.0 lub równoważnym nie później niż w 2019r. i tworzyć handlowy komplet tak, jak to przewiduje producent Sprzętu. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Handlowy komplet składa się z dołączonych do telefonu komórkowego minimum: karty gwarancyjnej, zestawu słuchawkowego (o ile są dostarczane ze Sprzętem przez producenta Sprzętu), ładowarki sieciowej oraz kabla USB z możliwością podłączenia do komputera. 8. Wszystkie dostarczone telefony komórkowe w zakresie Części 2 muszą być fabrycznie nowe, wprowadzone do sprzedaży nie wcześnie niż w 2019r., i tworzyć handlowy komplet tak, jak to przewiduje producent Sprzętu. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie(opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Handlowy komplet składa się z dołączonych do telefonu komórkowego minimum: karty gwarancyjnej, zestawu słuchawkowego (o ile są dostarczane ze Sprzętem przez producenta Sprzętu), ładowarki sieciowej oraz kabla USB z możliwością podłączenia do komputera. 9. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". 11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Minimalny okres gwarancji, który może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące, a maksymalny okres to 30 miesięcy. Wykonawca wskaże okres gwarancji w pkt 11 Załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ- IDW dla części 1 a w pkt 12 Załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ- IDW dla części 2. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert określone w Rozdziale XVI ust. 4 pt.: "Wydłużenie okresu gwarancji Sprzętu". W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższego okresu gwarancji lub wpisania jakiegokolwiek okresu innego niż 24 lub 30 miesięcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 miesiące. W takim przypadku Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium oceny ofert "Wydłużenie okresu gwarancji Sprzętu", a Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia gwarancji przez minimalny wymagany okres tj. 24 miesiące.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 32.25.00.00 - Telefony komórkowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego (

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Telefoniczna 46F
Kod pocztowy: 92-016
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43296.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43296.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43296.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 321951.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Telefoniczna 46F
Kod pocztowy: 92-016
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 298152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298152.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.