eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 285Ogłoszenie z dnia 2020-04-02

Ogłoszenie nr 510058805-N-2020 z dnia 02-04-2020 r.

Nadleśnictwo Janów Lubelski: Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 285

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr projektu POIS.02.04.00-00-0047/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550262018-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Janów Lubelski, Krajowy numer identyfikacyjny 83001745200000, ul. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 720 072, e-mail sekretarz.janow@lublin.lasy.gov.pl, faks 158 720 185.
Adres strony internetowej (url): https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 285

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZGZ.270.1.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na redukcji liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu łowieckiego nr 285 poprzez ich odstrzał. 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu: "Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr projektu POIS.02.04.00-00-0047/17, zwanego dalej "Projektem". 3. W terminie realizacji zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. Wykonawca dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w łącznej ilości 90 sztuk osobników. Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska, tchórz ewentualnie szop pracz i szakal złocisty w momencie pojawienia się na terenie obwodu łowieckiego. Wykonawca będzie dokonywał redukcji w ilości nie przekraczającej ilości ssaków drapieżnych zaplanowanych do odstrzału w Rocznych Planach Łowieckich na rok gospodarczy (sezon łowiecki) 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Pozyskanie ww. drapieżników w drodze polowań winno odbywać się przez osoby uprawnione z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) a także zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.). 4. Ilość drapieżników przewidzianych do odstrzału, wskazana w pkt. 3 jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie wykonania planów łowieckich oraz przewidywanego zapotrzebowania Zamawiającego w ramach Projektu, przyjętą w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zwiększenia ilości drapieżników przewidzianych do redukcji maksymalnie o 15 sztuk. 5. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie realizacji zamówienia. 6. Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały zamówienie. Dopuszcza się aktualizację listy myśliwych dokonujących odstrzału w formie pisemnej. 8. W celu uniknięcia wykazywania do wynagrodzenia kilka razy tego samego osobnika potwierdzeniem dokonania odstrzału będzie okazanie ogona (kity) odstrzelonego ssaka drapieżnego upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, który odbierze ją oraz odnotuje ten fakt w prowadzonej przez Zamawiającego ewidencji. Tuszkę zwierzęcia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kitę odstrzelonego drapieżnika może okazać myśliwy, który go pozyskał lub inna osoba w imieniu myśliwego wskazana przez Wykonawcę. Okazanie i przekazanie dowodów pozyskania drapieżników nastąpi wraz z protokołem i ze szczegółowym wykazem dowodów pozyskanych drapieżników, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. Miejsce i czas będzie ustalane przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy nie rzadziej niż raz na kwartał [chyba, że w danym kwartale nie dokonano redukcji drapieżników). Zamawiający dopuszcza możliwość okazania i przekazania dowodów pozyskania drapieżników oraz rozliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji przedmiotu Umowy, o ile w danym miesiącu odstrzelono co najmniej 3 osobniki. 9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Czynności wykonywane przez myśliwych nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Myśliwi wykonujący odstrzał drapieżników działają samodzielnie - sami wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują (m. in. czas i miejsce polowania). Są to osoby posiadające rzadkie uprawnienia, które przyznawane są imiennie. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2033 z późn. zm.) osoby te są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z powyższym do realizacji przedmiotu zamówienia nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77.60.00.00 - Usługi myśliwskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15000.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Koło Łowieckie "Sokół"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krzemień Drugi Nr 209
Kod pocztowy: 23-304
Miejscowość: Dzwola
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm. - dalej "ustawa PŁ") obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat. Obwód łowiecki nr 285 na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 31.03.2017 r. został wydzierżawiony przez Starostę Janowskiego Kołu Łowieckiemu nr 25 "Sokół" w Krzemieniu Drugim na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2027 r. Przepisy ustawy PŁ, które regulują zasady gospodarki łowieckiej stanowią, że gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Zgodnie z § 22 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego do zadań kola łowieckiego należy ni. in. prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach, a zadanie to koło realizuje przez dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich prawidłowej gospodarki łowieckiej, w tym monitorowanie liczebności i struktur populacji zwierzyny. Z przywołanych regulacji prawnych wynika, ze jedynym uprawnionym do legalnego odstrzału zwierząt łownych na terenie obwodu łowieckiego jest wyłącznie dzierżawca lub zarządca danego obwodu łowieckiego. Nie ma zatem możliwości zawarcia umowy, obejmującej odstrzał drapieżników z jakimkolwiek innym podmiotem. W świetle powyższych argumentów udzielenie zamówienia w tym zakresie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a) jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.