eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa, montaż, integracja i uruchomienie Systemu Multimedialnego w Auli Głównej Politechniki WrocławskiejOgłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 510058008-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Politechnika Wrocławska: Dostawa, montaż, integracja i uruchomienie Systemu Multimedialnego w Auli Głównej Politechniki Wrocławskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633515-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540272326-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa, montaż, integracja i uruchomienie Systemu Multimedialnego w Auli Głównej Politechniki Wrocławskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/BZP/416/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, integracja i uruchomienie Systemu Multimedialnego w Auli Głównej Politechniki Wrocławskiej, w którego w skład wchodzą System Konferencyjny oraz Stół Multimedialny. 2. Kod CPV: 32.23.20.00 - Sprzęt wideokonferencyjny Sprzęt wideokonferencyjny 39153000-9 Meble konferencyjne 32322000-6 Urządzenia multimedialne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przyszłego miejsca realizacji przedmiotu zamówienia - po uprzednim kontakcie (pn. - pt. w godz. 9:30 - 15:00) z p. Błażejem Perdkiem (tel. 71 320 45 51, mail: blazej.perdek@pwr.edu.pl).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 32232000-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 514755.19
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AGENCJA PROMOCYJNO-USŁUGOWA VOLDEMORT MEDIA GRZEGORZ ŁOTYSZ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. DASZYŃSKIEGO 5
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: SŁUPSK
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 521013
Oferta z najniższą ceną/kosztem 521013
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 568000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.