eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez ArtystęOgłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 510057999-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez Artystę

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 60972765000000, ul. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466 51 00, e-mail a.moscicka@mosir.lublin.pl, faks 81 466 51 01.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez Artystę

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPD.261.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udział Artysty wraz z zespołem w koncercie, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2020 r. na stadionie Arena Lublin w Lublinie przy ul. Stadionowej 1, w ramach imprezy "Rock Arena"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92312000-1


Dodatkowe kody CPV: 92312250-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TOP MANAGEMENT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Goplańska 35/3
Kod pocztowy: 02-954
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 0
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
uzasadnienie prawne: art. 67 ust 1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej jako Ustawa) uzasadnienie faktyczne: Zamawiający organizuje w dniu 14.06.2020 r. na stadionie Arena Lublin koncert pn. "Rock Arena", na którym wystąpią największe gwiazdy polskiego rocka. Agencja Artystyczna "TOP MANAGEMENT" oświadczyła, że ma wyłączność na kontraktowanie Artysty z zespołem na terenie Polski. Mając na względzie powyższy stan faktyczny i prawny należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki jednego Wykonawcy wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy Wyżej wspomniany przepis wskazuje, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli "dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów". Z uwagi na powyższe, Agencja zostanie zaproszona do negocjacji, celem dokonania stosownych ustaleń odnośnie usługi wykonania koncertu muzycznego Artysty w dniu 14 czerwca 2020 r. na stadionie Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie. Zasadnym jest więc powierzenie wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania wskazanemu powyżej Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi świadczone przez indywidualnych artystów »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.