eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-29

Ogłoszenie nr 510055587-N-2020 z dnia 29-03-2020 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518909-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

14/IAM/2020/02

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych a w szczególności: 1) organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych w szczególności w Chinach (również w Hongkongu i Makau), w tym: a) opracowywanie koncepcji projektów, b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, c) przygotowywanie dokumentacji projektów, d) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów, e) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów, f) prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami, - zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 2) przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 3) nawiązywanie i koordynacja współpracy kulturalnej pomiędzy partnerami z Polski i Chin, zgodnie ze strategią i kierunkami wskazanymi przez IAM, w tym pomoc w realizacji współpracy pomiędzy tymi partnerami w Polsce; 4) współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych; 5) współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i zagranicą, w ramach wydarzeń z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych; 6) w tym opieka nad gośćmi Instytutu z Chin w ramach wizyt studyjnych; 7) opracowywanie ekspertyz roboczych dla Instytutu dot. instytucji i przemysłu kultury oraz możliwości promocji kultury polskiej w Chinach z dziedzin filmu, fotografii i sztuk wizualnych 8) współpraca przy zarządzaniu treścią na stronach https://culture.pl/zhs/topic/asia https://culture.pl/zht/topic/asia i https://culture.pl/en/topic/asia oraz treścią profili społecznościowych IAM i projektów realizowanych przez IAM w języku angielskim i chińskim, w zakresie dotyczącym informacji o działalności Instytutu, w tym o działalności w Chinach i obecności polskich artystów w Chinach;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 91000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zofia Gulczyńska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. T. Kościuszki 28/10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85200
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.