eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 510055557-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502853-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZD.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usuwanie kolizji sieci i instalacji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia występujących przy robotach realizowanych przez Miasto Leszno; 2) usuwanie awarii i remonty instalacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Leszna; 3) konserwację instalacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Leszna; 4) montaż, demontaż i konserwację elementów instalacji oświetlenia świątecznego, w pasach drogowych, będącego własnością Miasta Leszna, oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach elementów oświetlenia świątecznego, w okresach między świętami; 5) bieżące utrzymanie ulicznej sygnalizacji świetlnej w zakresie wymiany źródeł światła.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3


Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 50232100-1, 50232200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 225845.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski
Email wykonawcy: kazmierowski.oswietlenie@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Michała Drzymały 27
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 270697.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270697.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274153.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.