eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 510055556-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Gmina Gródek nad Dunajcem: Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja typu: ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020". Tytuł operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne" . Nr umowy o przyznanie pomocy: 00009-65170-UM0600077/18 z dnia 23-10-2018 r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 509692-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540029005-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 49189219100000, ul. Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035, e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.
Adres strony internetowej (url): http://gminagrodek.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 9,12 KW na istniejącym budynku OSP w Jelnej przeznaczonego do adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne. 3. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne o mocy minimum 285 Wp każdy. Moduły (panele) zostaną zamontowane w ekspozycji południowej i zachodniej na konstrukcji dekowanej dla ogniw fotowoltaicznych. 4. Łączna ilość modułów fotowoltaicznych - 32 kpl. 5. Inwerter - 8-10 kW 6. Licznik energii - 63A.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0


Dodatkowe kody CPV: 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51593.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: IMPULS CONTRACTOR SP. Z .O. SP. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Drukarska 7/49
Kod pocztowy: 30-348
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49796.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49796.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.