eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 510055518-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miasto Katowice: Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550036052-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.42.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.95.00.00 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia zawiera koszty eksploatacyjne oraz wynajem wyposażenia związane z wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych" w ramach bezpłatnych dni udostępnionych Miastu przez PTWP do wykorzystania na warunkach określonych w pkt 11.6. umowy z dnia 4 lutego 2016 r. na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach (Umowa koncesji). Organizatorem "Kongresu Miast Edukacyjnych" jest IAEC (International Assosiation of Educating Cities - Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych), którego Miasto Katowice od roku 1998 jest członkiem. Siedzibą tego stowarzyszenia mieści się w Barcelonie. IAEC jest międzynarodowym stowarzyszeniem 450 miast reprezentowanych przez swoje władze lokalne. Miasto Katowice zgłosiło kandydaturę Miasta Gospodarza XVI Kongresu Miast Edukacyjnych, która została zaakceptowana przez walne zgromadzenie Organizacji. Wolę Organizacji Kongresu wyraziła Rada Miasta Katowice Uchwalą nr LII/1054/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. PTWP E.C. Sp. z o.o. złożyła stosowne oświadczenie,iż jest jedynym wykonawcą, który może wykonać zamówienie. Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz ppkt b ustawy PZP.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 134146.63
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PTWP Event Center Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl.Sławika i Antalla 1
Kod pocztowy: 40-163
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 165000.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165000.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165000.35
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz ppkt b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia zawiera koszty eksploatacyjne oraz wynajem wyposażenia związane z wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych" w ramach bezpłatnych dni udostępnionych Miastu przez PTWP do wykorzystania na warunkach określonych w pkt 11.6. umowy z dnia 4 lutego 2016 r. na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach (Umowa koncesji). Organizatorem "Kongresu Miast Edukacyjnych" jest IAEC (International Assosiation of Educating Cities - Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych), którego Miasto Katowice od roku 1998 jest członkiem. Siedzibą tego stowarzyszenia mieści się w Barcelonie. IAEC jest międzynarodowym stowarzyszeniem 450 miast reprezentowanych przez swoje władze lokalne. Miasto Katowice zgłosiło kandydaturę Miasta Gospodarza XVI Kongresu Miast Edukacyjnych, która została zaakceptowana przez walne zgromadzenie Organizacji. Wolę Organizacji Kongresu wyraziła Rada Miasta Katowice Uchwalą nr LII/1054/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. PTWP E.C. Sp. z o.o. złożyła stosowne oświadczenie, iż jest jedynym wykonawcą, który może wykonać zamówienie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.