eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-18

Ogłoszenie nr 510051347-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich: "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512190-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail zamowienia@zim.uml.lodz.pl, faks 42 272 62 77.
Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZIM-DZ.2620.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zadania pn. "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie rozbudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w celu spełnienia wymagań FIFA w związku z organizacją na tym obiekcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej U-20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami oraz w Tomie II - Formularz Aktu Umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212224-2


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71248000-8, 45310000-3, 45314000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 975609.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: IRBIS Company Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Obywatelska 126
Kod pocztowy: 94-104
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1660500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1660500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1660500
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.