eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-17

Ogłoszenie nr 510051201-N-2019 z dnia 17-03-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o.: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską - Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500645-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540010853-N-2019; 540014341-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 63021851800000, ul. ul. Staszica , 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 961 502, e-mail sekretariat@pwik-oborniki.pl, faks 612 961 502.
Adres strony internetowej (url): http://www.pwik-oborniki.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN.08.2018.JRP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: _______________________________________________________________________________Część 1: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach. Zakres zamówienia obejmuje m.in: 1. Demontaż urządzeń w komorze zbiorczej przed przepompownią: 1) istniejącej kraty koszowej, 2) istniejącej kraty pionowej. 2. Montaż w komorze zbiorczej zasuwy wrzecionowej (rurociąg DN 600) dla umożliwienia odcięcia dopływu ścieków do przepompowni. 3. Demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego i zastąpienie go nowym. 4. Demontaż urządzeń w hali pomp: 1) istniejących wyeksploatowanych pomp suchych (4 szt.) i ich wymianę na nowe o większej sprawności i mniejszej energochłonności oraz wielkości dostosowanej do ilości ścieków dopływających do przepompowni, 2) istniejącej pompy odwodnieniowej (1 szt.) i jej wymianę na nową. 5. Demontaż istniejących barierek ochronnych wokół płyty przykrywającej zbiornik przepompowni i montaż nowych stalowych malowanych proszkowo. 6. Wykonanie w ścianie zewnętrznej przepompowni (w projektowanym pomieszczeniu kraty) otworu dla osadzenia drzwi dwuskrzydłowych 200*200 cm. 7. Wykonanie w ścianie dzielącej projektowane pomieszczenie kraty i pomieszczenie nad halą pomp otworu dla osadzenia drzwi dwuskrzydłowych 200*200 cm. 8. Rozbiórkę przylegającej do zbiornika przepompowni żelbetowej komory montażowo-demontażowej pomp i armatury. 9. Zaślepienie otworów po likwidacji włazów, rurociągów, przejść trzpieni armatury, przewodów wentylacyjnych, przejścia do komory montażowo-demontażowej pomp i armatury itp. 10. Demontaż istniejących i montaż nowych rurociągów ssawnych, tłocznych oraz rurociągu doprowadzającego ścieki do kanału technologicznego kraty. 11. Wymianę armatury w hali pomp i komorze czerpalnej nr 2 (zasuwy, zawory zwrotne). 12. Montaż 4 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach tłocznych pomp celem pomiaru ilości przepływających ścieków przez przepompownię. 13. Wymianę przewidzianych w projekcie włazów na nowe. 14. Renowację powierzchni żelbetowych przepompowni wskazanych w projekcie branży konstrukcyjnej. 15. Wykonanie robót malarskich oraz okładzin ściennych i podłogowych w przepompowni wskazanych w projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 16. Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej. 17. Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej schodów zejściowych od poziomu przyziemia do hali pomp. 18. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belki dwuteownikowej wciągnika w pomieszczeniu nad halą pomp. 19. Wymianę istniejącego wciągnika łańcuchowego na nowy. 20. Rozbiórkę istniejącego podestu wejściowego na przykrycie zbiornika przepompowni wraz ze schodami i wykonanie nowych schodów zlokalizowanych z sąsiedztwie komory zbiorczej. 21. Przebudowę pozostałych elementów przepompowni tj.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, grzewczych oraz wentylacyjnych, w stopniu koniecznym do prawidłowego działania przebudowywanej przepompowni. 22. Wyposażenie przepompowni w aparaturę kontrolno-pomiarową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)dla Części 1: 45.00.00.00 - Roboty budowlane , 45112710-5, 45200000-9, 45210000-2, 45213310-9, 45220000-5, 45231000-5, 45231112-3, 45231300-8, 45232423-3, 45233140-2, 45252200-0, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45314200-3, 45315100-9, 45315700-5, 45330000-9, 45331000-6, 45331210-1, 45332000-3, 45400000-1, 51612000-5 _______________________________________________________________________________ Część 2: Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową. Zakres zamówienia obejmuje m.in: 1. Budowę wiaty nad istniejącym poletkiem osadu odwodnionego o powierzchni użytkowej 2.485,15 m2: 1) konstrukcja wiaty stalowa pokryta poliwęglanem o wymiarach: - długość wiaty (elewacji bocznych) 41,00 m, - szerokość wiaty (elewacji frontowej) 62,50 m, - wysokość wiaty od poz. posadzki przy elewacji frontowej 7,50 m, 2) dach wielospadowy o spadku 30% / 16,70º, 3) wiata wyposażona z trzech stron w ściankę żelbetową o wys.1,6 m, 4) wokół wiaty (wzdłuż ścian bocznych i tylnej) opaska z kostki brukowej betonowej. 2. Budowę elektronicznej wagi samochodowej przejezdnej o powierzchni użytkowej 56,11 m2 i parametrach: 1) zakres ważenia min. 60 Mg, 2) efektywna długość ważenia min. 18 m, 3) szerokość wagi min. 3 m. 4) wyposażenie wagi: program rejestrujący wpięty w układ monitoringu i rejestracji na oczyszczalni ścieków. 3. Wykonanie wewnętrznych placów i drogi dojazdowej do wagi samochodowej. 4. Przebudowę sieci zewnętrznych: elektrycznej i kanalizacji deszczowej. 5. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu wagi. 6. Rozbudowę istniejącego systemu monitoringu SCADA w zakresie rejestracji danych wagi w systemie Historian, protokołem MODBUS TCP. UWAGA: roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby jedna połowa powierzchni składowiska osadu przeznaczona pod zadaszenie mogła być cały czas użytkowana przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)dla Części 2: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45223000-6, 45230000-8, 45233000-9, 45236000-0, 45260000-7, 45261000-4, 45262000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45316000-5, 45320000-6, 45324000-4, 45330000-9, 45332000-3, 45340000-2, 45400000-1, 45410000-4, 45442000-7, 45443000-4, 45450000-6

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2087785.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@hydro-partner.pl
Adres pocztowy: ul. Gronowska 4a
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2497999.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2497999.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4673999.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 45%

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Części 2 zamówienia kwotę 2.700.000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono dla Części 2 zamówienia cztery oferty, z których najkorzystniejsza oferta złożona przez Usługi Budowlane KOSBUD Michał Kosmowski, Uścikowo 58 B, 64-600 Oborniki opiewa na kwotę 3.644.539,56 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W tym stanie rzeczy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.