eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi ochrony mienia Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego PiwaOgłoszenie z dnia 2019-03-17

Ogłoszenie nr 510051200-N-2019 z dnia 17-03-2019 r.

Centrum Kultury "ZAMEK": Usługi ochrony mienia Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 664788-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540002164-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Kultury "ZAMEK", Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (071) 349 35 36, e-mail centrum@zamek.wroclaw.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zamek.wroclaw.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zamek.wroclaw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi ochrony mienia Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony w zakresie dwóch poniższych Zadań: Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu w obiekcie, stanowiącym siedzibę Zamawiającego oraz na imprezach odbywających się na terenie CK Zamek. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia systemu alarmowego Zamawiającego do systemu odbiorczego Wykonawcy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia własną grupę interwencyjną z Wrocławia z uwagi na zapewnienie możliwie jak najszybszej interwencji na miejscu tj. w siedzibie Zamawiającego. Zadanie 2: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa (WFDP), organizowanego w roku 2019 w miesiącu czerwcu (najbardziej prawdopodobny miesiąc organizacji przedmiotowej imprezy) na Stadionie Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-118 przy al. Śląska 1, zwanej dalej "Imprezą".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.17.00.00 - 79.17.00.00


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu w obiekcie, stanowiącym siedzibę Zamawiającego oraz na imprezach odbywających się na terenie CK Zamek.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 317300.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EKOTRADE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4
Kod pocztowy: 00-712
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 493576.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 493576.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 515963.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa (WFDP) w 2019r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60875.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: 1. Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. i 2. Impel Facility Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 74699.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74699.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88882.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.