eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "USŁUGI POZOSTAŁE GOSPODARKI LES?NEJ W NADLES?NICTWIE GRODZISK W ROKU 2019" - II poste?powanie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 510051177-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk: "USŁUGI POZOSTAŁE GOSPODARKI LES?NEJ W NADLES?NICTWIE GRODZISK W ROKU 2019" - II poste?powanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508982-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540020632-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk, Krajowy numer identyfikacyjny 63001293000000, ul. Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 445 301, e-mail grodzisk@poznan.lasy.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"USŁUGI POZOSTAŁE GOSPODARKI LES?NEJ W NADLES?NICTWIE GRODZISK W ROKU 2019" - II poste?powanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamo?wienia jest s?wiadczenie usług pozostałych gospodarki les?nej, obejmuja?cych: gospodarke? łowiecka?, ochrone? przeciwpoz?arowa? laso?w. 2. Przedmiot zamo?wienia został szczego?łowo okres?lony w Opisie Przedmiotu Zamo?wienia zała?cznik nr 1a-1b do SIWZ, oraz w warunkach Projektu Umowy zała?cznik nr 8a-8b do SIWZ. Przedmiot zamo?wienia został podzielony na 2 cze?s?ci zwane dalej "zadaniami": - Zadanie nr 1 - Gospodarka łowiecka obejmuje swoim zakresem m.in.: organizacje? polowan?, utrzymanie urza?dzen? łowieckich, uprawe? poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny - szczego?łowo okres?lony w zała?czniku nr 1a SIWZ, - Zadanie nr 2 - Ochrona przeciwpoz?arowa laso?w obejmuje swoim zakresem m.in. pełnienie dyz?uro?w na dostrzegalni p-poz?. oraz pełnienie dyz?uro?w p.poz? w punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym Nadles?nictwa Grodzisk w Laso?wkach - szczego?łowo okres?lony w zała?czniku nr 1b do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 77231000-8


Dodatkowe kody CPV: 77600000-6, 75251120-7, 77110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Gospodarka łowiecka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma POLŁOW Wiesław Szymański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stary Dębiec, Osiedle Rezerwat 1
Kod pocztowy: 64-010
Miejscowość: Krzywiń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 125460
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125460
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125460
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Ochrona przeciwpoz?arowa laso?w

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 98700
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Leśnych s.c. Adam Świadkiewicz, Marian Wawrzyniak, Roman Świadkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Głodno 12
Kod pocztowy: 62-068
Miejscowość: Rostarzewo
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 125460
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125460
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125460
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.