eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 510051173-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich: Dostawa nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512390-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Krajowy numer identyfikacyjny 30102741100000, ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618455800, e-mail sekretariat@iwnirz.pl, faks +48618417830.
Adres strony internetowej (url): www.iwnirz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TA/Zp-1/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczanie) nawozów sztucznych (do nawożenia rolniczego) na potrzeby placówek zamiejscowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, tj. Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie (adres Pętkowo 15, 63-000 Środa Wielkopolska) oraz Zakładu Doświadczalnego w Witaszycach (adres: Al. Wolności 38, 63-230 Witaszyce), w liczbie 232 ton (ilość dla wszystkich zamawianych nawozów łącznie). Dalsze szczegóły w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym rodzaje poszczególnych nawozów sztucznych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak też opis minimalnych wymaganych właściwości, przeznaczenie użytkowe każdego z nich i ilość w jakiej powinien być zaoferowany, sprzedany i dostarczony - podaje SIWZ (w tym jej załącznik nr 2).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 24440000-0


Dodatkowe kody CPV: 24450000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 268910
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Osadkowski S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 6
Kod pocztowy: 56-420
Miejscowość: Bierutów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289087
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289087
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293900.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.