eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnychOgłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 510051166-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 663675-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540005235-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (url): http://www.ipan.lublin.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A-2401-50/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych. Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Dostawa odczynników do biologii molekularnej i podłoży mikrobiologicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne. Część 2: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu ABO lub równoważne. Część 3: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Axygen lub równoważne. Część 4: Dostawa rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne. Część 5: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Eppendorf lub równoważne. Część 6: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Carolina biosystems lub równoważne. Część 7: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu CleanNA lub równoważne. Część 8: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważne. Część 9: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważne. Część 10: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu McLAB lub równoważne. Część 11: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu NewEnglandBiolabs lub równoważne. Część 12: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Novazym lub równoważne. Część 13: Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Promega lub równoważne. Część 14: Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do biologii molekularnej według katalogu SIGMA-ALDRICH lub równoważne. Część 15: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważne. Część 16: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu SSIBio lub równoważne. Część 17: Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ThermoFisherScientific lub równoważne. Część 18: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu BIO-RAD. Część 19: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima lub równoważne. Część 20: Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Genoplast lub równoważne. Część 21: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EdgeBio lub równoważne. Część 22: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ALCHEM lub równoważne. Część 23: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Rajapack lub równoważne. Część 24: Dostawa rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli według katalogu dezynfekcja24 lub równoważne. Część 25: Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Genore lub równoważne. Część 26: Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Waters lub równoważne. Część 27: Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Agilent lub równoważne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0


Dodatkowe kody CPV: 33696300-8, 33696600-1, 24956000-0, 24957000-7, 19520000-7, 33192500-7, 18424000-7, 38437000-7, 33793000-5, 19520000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa odczynników do biologii molekularnej i podłoży mikrobiologicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A&A Biotechnology S.C. Adam Burkiewicz i Ewelina Dajnowska-Burkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Kod pocztowy: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7134
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7134
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7134
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Axygen lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3580.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polgen Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puszkina 80
Kod pocztowy: 92-516
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4404.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4404.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4404.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27502.38
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Ludwig prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: BIONOVO Aneta Ludwig
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 7
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31946.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31946.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31946.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17125.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19976.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19976.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19976.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 94800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Ewa Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ANALITYK Ewa Kowalczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Eugeniusza Romera 10/lok.B9
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 116604.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116604.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116604.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 19

NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59591.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BIOMAXIMA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Vetterów 5
Kod pocztowy: 20-277
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 72281.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72281.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72281.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 22

NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ALCHEM lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ALCHEM Grupa Sp. z o.o. Ul. Polna 21, 87-100 Toruń Oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 25 b
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11562.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11562.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11562.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 23

NAZWA: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Rajapack lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2274.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Aneta Ludwig prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: BIONOVO Aneta Ludwig
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 7
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2797.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2797.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2797.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.