eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Horyniec-Zdrój › "Budowa ciągu spacerowego" w ramach zadania "Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-14

Ogłoszenie nr 510050042-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Gmina Horyniec-Zdrój: "Budowa ciągu spacerowego" w ramach zadania "Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 projekt nr RPPK.06.01.00-18-0009/17-00 pn.: Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502605-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540012566-N-2019 z dnia 21-01-2019 oraz 540016091-N-2019 z dnia 25-01-2019 r. oraz 540013930-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Horyniec-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 65090067700000, ul. Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 313 455, e-mail ug@horyniec-zdroj.pl, faks 166 313 455.
Adres strony internetowej (url): www.horyniec-zdroj.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa ciągu spacerowego" w ramach zadania "Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.01.19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I Budowa ciągu spacerowego. Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni F=1.228,64 m2 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo - edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy F=2.144,68m2 3. Ciągu pieszego t1urystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: F=8562,97 m2 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia F=2115,80 m2 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: F=15,00 m2 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów F= 52,80 m2 7. Altany parkowe - szt.2 - pow zabudowy - 19,20 m2 8. Wiaty wypoczynkowe - szt.2 - pow zabudowy - 24,00 m2 9. Utwardzenie terenu - dojścia do altan i wiat - pow zabudowy - 160,28 m2 10. Poidełka wody mineralnej siarczkowej - 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidełka wody P1 i P2 z rur PEØ40x2,4; długość L=399,40 m. 12. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidełek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość L=4,70 m i L=4,40 m. 13. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności V=2,0 m3 14. Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi - 2 szt. 15. Część mokrej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F=64,00 m2 16. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F= 1,80 m2 17. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo - edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: F= 5,40 m2 Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 55 szt.: F= 85,25m2 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1szt ławka gabionowa - 6 szt.: F= 12,60 m2 Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym: ? Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 - szt. 30 ? Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 - szt. 29 Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej ?425 - szt. 25 2) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej z rurą wznośną PVC Ø425 - szt, 28; F=7,00m2 3) Właz Ø600 zbiorników solanki - szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: F=0,40m2 Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy - 1 szt. b) ławka gabionowa wokół kwietnika - 1 szt. c) sofa pojedyncza gabionowa - 55 szt. d) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa - 6 szt. e) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe - 6 szt. f) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa - 3 szt. g) ławka miejska bez oparcia 170-190x40-45x40-44 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana - 51 szt. h) ławka wiedeńska ogrodowa 170-190x38-42x72-76 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana - 18 szt. i) kosz -konstrukcja 36-40x36-40x68-72 cm o konstrukcji metalowo- drewnianej - 73szt. j) donica - 118-122x48-52x35-37 cm o konstrukcji z drewna - 39 szt. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przyłącza Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110-długość L=58,00 m proj. PEØ110; długość L=56,80 m proj. PEØ90; długość L=574,50 m proj. PEØ40; długość L=197,10 m proj. PEØ32; długość L=20,30 m Razem L= 848,70m Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość L=819,50 m * proj. PVCØ160; długość L=35,70 m Razem L=855,20m Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego ? proj. PVCØ400; długość L=417,80 m ? proj. PVCØ315; długość L=379,70 m ? proj. PVCØ250; długość L=116,70 m ? proj. PVCØ160; długość L=83,30 m Razem L= 997,50 m Przyłącza wodociągowy PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0; L=23,60 m Bilans działek Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m2, Działka nr ewid.: 226/48, powierzchnia: F=30858 m2 Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m2 Działka nr ewid.: 226/7, powierzchnia: F=3225 m2 Łącznie powierzchnia działek: F= 41.016,00 m2 4. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na terenie górniczym. 6. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze, Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Część II Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego 1. NAZWY I KODY STOSOWANE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ - CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. Opis zadania. Zadanie obejmuje przyłącz energetyczny policznikowy, oświetlenie terenu, zasilanie infrastruktury ciągu pieszego w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju. Przyłączenie projektowanego ciągu spacerowego do wspólnej sieci energetycznej należy wykonać na podstawie warunków przyłączenia nr 04501/RE02/2016 z dnia 07.09.2016 r. wydanych przez RE Tomaszów Lubelski. Przyłącz energetyczny policznikowy należy wykonać kablem YAKY - 4x70mm2 wyprowadzonym od złącza ZK-2+1P usytuowanego na działce o r ewid. 226/7 przy granicy z działką nr ewid. 226/6 do tablicy TB-P. Oświetlenie ciągu pieszego projektuje się na bazie słupów i elementów oświetleniowych. Długość kabli oświetleniowych znajduje się w schemacie instalacji elektrycznej. Po zamontowaniu fundamentów pod słupy należy ułożyć linie kablową YKY-5x16mm2. W wykopie kablowym należy ułożyć bednarkę FeZn 25x3mm/uziemiający punkt PE zacisków odpowiednich słupów. Oprawy należy zasilić z tablicy TB-P kablem YKY-5x6mm2 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zgodnie z warunkami przyłączenia przyjęto szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Zasilanie oświetlenia elementów infrastruktury i kontenera sanitarnego Zasilanie projektuje się za pomocą n.w. kabli: - YAKY 4x70 mm2; L= 385/388 m - YKY 5x6 mm2; L= 443/544 m - YKY 5x16 mm2; L= 2.798/3.073 m - YKY 3x2,5 mm2; L= 140/144,5 m Oświetlenie terenu realizowane będzie za pomocą: - lamp oświetleniowych typu parkowego 69 szt - lamp oświetleniowych na słupach niskich 30 szt

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9


Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45212140-9, 45330000-9, 45233161-5, 45316110-9, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa ciągu spacerowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5833934.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 47
Kod pocztowy: 58-150
Miejscowość: Strzegom
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9187946.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9187946.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10743000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40%

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 508164.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Geotel Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Urzędowska 14B
Kod pocztowy: 23-200
Miejscowość: Kraśnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 454414.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 454414.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 705558.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.