eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zabudowa stoiska PAIH na Targach AMPER w Brnie, odbywających się w dniach 19 - 22 marzec 2019r.Ogłoszenie z dnia 2019-03-14

Ogłoszenie nr 510050031-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: Zabudowa stoiska PAIH na Targach AMPER w Brnie, odbywających się w dniach 19 - 22 marzec 2019r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 01297066900000, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3349800, 3349966, e-mail bpp@paih.gov.pl, faks 223 349 999.
Adres strony internetowej (url): www.paih.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zabudowa stoiska PAIH na Targach AMPER w Brnie, odbywających się w dniach 19 - 22 marzec 2019r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZBH/10-WR/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa stoiska PAIH na Targach AMPER w Brnie, odbywających się w dniach 19 - 22 marzec 2019r. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż i demontaż stoiska PAIh na targach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79950000-8


Dodatkowe kody CPV: 44112310-4, 39121200-8, 39112000-0, 30193500-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17247.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TERINVESTR S.T.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bruselska 266/14, PSC 1200 Praha 2
Kod pocztowy: 12-000
Miejscowość: Praga
Kraj/woj.: Czechy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99220
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99220
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99220
Waluta: CZK

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie WR na podstawie art. 67 pkt 1 lietra a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zastosowanie trybu z wolnej ręki do udzielenia przedmiotowego zamówienia wynika z art. 67 pkt 1 litera a) w ww. trybie, zgodnie z przepisami ustawy PZP regulującymi zasady udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Polska Agencji Inwestycji i Handlu S.A. została poinformowana przez Praskiego Organizatora, iż wybór zagranicznej firmy dokonującej zabudowy nie jest możliwy. Co więcej Organizator targów wskazał, konkretnego wykonawcę zabudowy wynajmowanych powierzchni targowych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.