eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego" CZĘŚĆ I "Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych" CZĘŚĆ II "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni gastronomicznej" CZĘŚĆ III "Zakup wraz z dostawą i montażem pieca konwekcyjno -parowego z podstawką" CZĘŚĆ IV "Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu do kawy"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-14

Ogłoszenie nr 510050028-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: "Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego" CZĘŚĆ I "Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych" CZĘŚĆ II "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni gastronomicznej" CZĘŚĆ III "Zakup wraz z dostawą i montażem pieca konwekcyjno -parowego z podstawką" CZĘŚĆ IV "Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu do kawy"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 509075-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 289-17-40, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks 12 289-17-88.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego" CZĘŚĆ I "Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych" CZĘŚĆ II "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni gastronomicznej" CZĘŚĆ III "Zakup wraz z dostawą i montażem pieca konwekcyjno -parowego z podstawką" CZĘŚĆ IV "Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu do kawy"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego z podziałem na 4 części. - Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. - Wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat. - W celu usprawnienia odbioru przy realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdym opakowaniu informację o: nazwie produktu, jednostce miary i ilości, nazwie producenta. Odbiór dokonywany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu dostawy w celu zabezpieczenia wjazdu Wykonawcy na teren Kampusu Wielickiego (miejsce postojowe) oraz dostępności pracowników Zamawiającego odpowiadających za odbiór przedmiotu umowy; - Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe przedmiotu zamówienia w ramach każdej części z zastrzeżeniem, że ewentualny montaż całości, ustawienie i podłączenie sprzętu, testowanie przedmiotu zamówienia i instruktaż użytkowników będzie dokonywany w ramach danej części zamówienia w jednym terminie. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych po zrealizowaniu dostawy wyłącznie wybranych elementów zamówienia w ramach realizowanej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych realizowanych przez firmy kurierskie na adres Zamawiającego. - Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych urządzeń w dni wolne od nauki szkolnej oraz poza godzinami 09.00 - 15.00. - Wykonawca musi dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem a w przypadku części III zamówienia dokonać jego montażu w budynku Zamawiającego. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik 2 do wzoru umowy oraz kosztorys ofertowy załącznik A1.1;A1.2;A1.3;A1.4 3.3 Zadanie ( część II,III i IV) realizowe jest ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim." Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 42000000-6


Dodatkowe kody CPV: 42210000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2719
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU "BMS" Sp. j. Z Bielski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5073.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6031.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni gastronomicznej"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40099
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU "BMS" Sp. j. Z Bielski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22,
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56968.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50430.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68909.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: "Zakup wraz z dostawą i montażem pieca konwekcyjno -parowego z podstawką"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38710
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zawiszy Czarnego 24
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27855.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13307.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32135.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: "Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu do kawy"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3127
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU "BMS" Sp. j. Z Bielski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22,
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3321.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3321.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3321.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.