eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-13

Ogłoszenie nr 510046761-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513211-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url): www.posir.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.240.13.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego materiałów reklamowych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ (opis zamówienia - formularz cenowy) oraz załączniku nr 2 do SIWZ (wzory materiałów reklamowych). - Termin dostaw poszczególnych materiałów reklamowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. - W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp POSiR w plikach, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. - W przypadku materiałów reklamowych, które muszą zostać sporządzone zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego np. kalendarz trójdzielny ścienny, smycze, kołonotes, podkładka pod mysz, komin, kubek, Zamawiający przekaże odpowiedni projekt graficzny, najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą dostawy danego materiału reklamowego, określoną w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku materiałów reklamowych, dla których termin dostawy został wyznaczony na dzień 3 marca 2020 roku, Zamawiający przekaże projekt graficzny najpóźniej na 14 dni przez datą dostawy. - Materiały reklamowe będą dostarczane do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego. - Wraz z ofertą należy dołączyć próbki (wzory) oferowanych materiałów: w ilości po 1 sztuce, dla każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 1 do SIWZ, w przykładowym kolorze i z dowolnym nadrukiem. Próbki (wzory) stanowią element oferty, na ich podstawie dokonana zostanie ocena ofert w kryterium "jakość". Nie podlegają one zatem uzupełnieniu na podstawie art 26 ust 3 ustawy. Jeśli Wykonawca nie złoży wymaganych próbek wraz z ofertą, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. - Materiały dostarczane Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą odbiegać rozmiarem, jakością nadruku i koloru od tych przedstawionych jako próbka (wzór) wraz z ofertą. - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. - Każdy projekt materiału reklamowego przed produkcją musi zostać przesłany do akceptacji Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: a.sobczyk@posir.poznan.pl

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 22.46.20.00 - Materiały reklamowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 108160.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TODO Jakub Kawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 17/1
Kod pocztowy: 62-402
Miejscowość: Ostrowite
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86355.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86355.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86355.78
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.