eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na częściCzęść 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 510041360-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501901-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540011123-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-1/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - w ramach następujących czterech części: 1. Zamówienie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień) Przedmiot zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie rocznego cyklu pomiarowego składającego się z okresów "dziennych" oraz "nocnych" na aktualnej sieci dróg wojewódzkich podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, - archiwizację na nośniku informatycznym wszystkich wyników pomiarów ruchu. 2. Zamówienie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień) Przedmiot zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie rocznego cyklu pomiarowego składającego się z okresów "dziennych" oraz "nocnych" na aktualnej sieci dróg wojewódzkich podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, - archiwizację na nośniku informatycznym wszystkich wyników pomiarów ruchu. 3. Zamówienie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad) Przedmiot zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie rocznego cyklu pomiarowego składającego się z okresów "dziennych" oraz "nocnych" na aktualnej sieci dróg wojewódzkich podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, - archiwizację na nośniku informatycznym wszystkich wyników pomiarów ruchu. 4. Zamówienie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad) Przedmiot zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie rocznego cyklu pomiarowego składającego się z okresów "dziennych" oraz "nocnych" na aktualnej sieci dróg wojewódzkich podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, - archiwizację na nośniku informatycznym wszystkich wyników pomiarów ruchu. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 63.71.27.10 - Usługi monitorowania ruchu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 236617.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma "STAR"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 87
Kod pocztowy: 33-240
Miejscowość: Żabno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 280204.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280204.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 272469.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma "STAR"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 87
Kod pocztowy: 33-240
Miejscowość: Żabno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 323067.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 323067.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 515520.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193596.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma "STAR"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 87
Kod pocztowy: 33-240
Miejscowość: Żabno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 229974.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229974.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193084.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma "STAR"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 87
Kod pocztowy: 33-240
Miejscowość: Żabno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 229434.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229434.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 375840.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.