eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wynajem nośników reklamowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-04

Ogłoszenie nr 510041169-N-2019 z dnia 04-03-2019 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Wynajem nośników reklamowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503711-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wynajem nośników reklamowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

20/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I. Citylighty na przystankach autobusowych i tramwajowych 1.1. Pięć nośników citylight 120 x 180 cm na wiatach przystankowych i/lub tramwajowych; 1.2. Lokalizacje czterech nośników znajdą się w bezpośredniej bliskości, tzn. nie dalej niż cztery przystanki ZTM od gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, Al. Jerozolimskie 3); 1.3. Lokalizacja jednego nośnika znajdzie się w bezpośredniej bliskości, tzn. nie dalej niż trzy przystanki ZTM od Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (Warszawa, ul. Puławska 113a); 1.4. Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy; 1.5. Zamówienie uwzględnia dwunastokrotny (jeden raz w miesiącu): wydruk materiałów, plakatowanie, serwisowanie, raportowanie kampanii i utylizację materiałów po zakończeniu działań; 1.6. Plakatowanie nastąpi najpóźniej dwa tygodnie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin; 1.7. Zamówienie będzie rozliczane po każdym zakończonym miesiącu kampanii na podstawie faktury VAT; 1.8. Integralną częścią oferty jest lista oferowanych nośników. 1.9. Dodatkowo Zamawiający przyzna Wykonawcy tytuł Patrona Medialnego (bez eksponowania logo) i przekaże 30 biletów na wystawy czasowe. Część II. Słupy ogłoszeniowe 1.1. Cztery słupy ogłoszeniowe, każdy z minimum trzema powierzchniami reklamowymi 120x180 cm; 1.2. Lokalizacje czterech nośników znajdą się w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; 1.3. Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy; 1.4. Zamówienie uwzględnia dwunastokrotny: wydruk materiałów, plakatowanie, serwisowanie, raportowanie kampanii i utylizację materiałów po zakończeniu działań; 1.5. Plakatowanie nastąpi najpóźniej dwa tygodnie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego chyba że Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin; 1.6. Zamówienie będzie rozliczane po każdym zakończonym miesiącu kampanii na podstawie faktury VAT; 1.7. Integralną częścią oferty jest lista oferowanych nośników. Część III. Billboard w metrze 1.1. Jeden nośnik wielkoformatowy na centralnym odcinku I linii metra Warszawskiego; 1.2. Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy; 1.3. Zamówienie uwzględnia ośmiokrotny: wydruk materiałów, plakatowanie, serwisowanie, raportowanie kampanii i utylizację materiałów po zakończeniu działań; 1.4. Plakatowanie nastąpi najpóźniej dwa tygodnie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego chyba że Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin. 1.5. Zamówienie będzie rozliczane po każdym zakończonym miesiącu kampanii na podstawie faktury VAT; 1.6. Integralną częścią oferty jest wskazanie dokładnej lokalizacji nośnika.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.34.00.00 - Usługi reklamowe i marketingowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Citylighty na przystankach autobusowych i tramwajowych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Słupy ogłoszeniowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54720
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WAREXPO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Oboźna 1a
Kod pocztowy: 00-340
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67305.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67305.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67305.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.