eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-27

Ogłoszenie nr 510038121-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej: Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503718-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 17343300000000, ul. ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 355 900, e-mail przetargi@sapsp.edu.pl, faks 618 301 191.
Adres strony internetowej (url): https://www.sapsp.edu.pl/wszczete.php

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ST-IV.2370.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: "Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik Nr 1 do SIWZ - zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia; - załącznik Nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 3. Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup podyktowany zapewnieniem ciągłości działania Szkoły w terminie od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r. następujących paliw płynnych do pojazdów oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego: ? oleju napędowego ON, ? benzyny bezołowiowej Pb. Podane w zestawieniu wymagań minimalnych ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wykonawca winien dysponować siecią stacji paliw płynnych na terenie całego kraju w liczbie minimum 400, umożliwiających pobieranie paliwa do pojazdów oraz sprzętu Zamawiającego oraz minimum 1 stację paliw w obrębie granic administracyjnych miasta Poznania ze względu na liczne tankowania wynikające z pełnej gotowości operacyjnej PSP. Ponadto Wykonawca winien posiadać elektroniczny system kart paliowych umożliwiający bezgotówkowy zakup paliw oraz zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni miesiąca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0


Dodatkowe kody CPV: 09134100-8, 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 347421.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.
Email wykonawcy: sylwia.cholewinska@orlen.pl
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 391902.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 391902.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 391902.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.