eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Zakup energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2020-02-26

Ogłoszenie nr 510035158-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie: Zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637035-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540281487-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158666200000, ul. ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 74 09 280, e-mail zamowienia@powiatwegrowski.pl, faks 25 7922617 w. 145.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwegrowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP. 272.50.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2022 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 153 085 kWh i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem Zamawiającego ani odbiorców dodatkowymi kosztami. 3. Poszczególni Odbiorcy uprawnieni są do zmiany ilości PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie odbiorcy złożone Wykonawcy. 4. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały okres trwania zawartej umowy. 5. Zamawiający, Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych. Zamawiający jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku od towarów i usług w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury (podając NIP podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie podatku od towarów i usług dla poszczególnych Odbiorców wymienionych poniżej oraz dostarczać wystawione faktury do ich siedziby: a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 20, 07-100 Węgrów; b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów; c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18, 07-1300 Łochów; d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne; e) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Jaworek 32, 07-111 Jaworek; f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów; g) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów; h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów; i) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku, ul. Fabryczna 57, 07-132 Ostrówek; j) Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie, ul. Węgrowska 5, 07-106 Miedzna; k) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach, Kaliska 50B, 07-130 Kaliska; l) Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów. 6. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez OSD. Dla pełnej czytelności wystawianych faktur okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3


Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 754870.61
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRMEW OBRÓT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ludwika Rydygiera 8
Kod pocztowy: 01-793
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 895388.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 895388.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1005822.27
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.