eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Muzeum Narodowe w WarszawieTransport kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Sylvanes (Francja) do Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zakupem skrzyń.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 510034021-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Muzeum Narodowe w Warszawie: Transport kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Sylvanes (Francja) do Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zakupem skrzyń.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 510268-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540023990-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Muzeum Narodowe w Warszawie: Transport kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Sylvanes (Francja) do Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zakupem skrzyń.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie transportu zabytków z Opactwa Sylvanes oraz z Muzeum Augusta Zamoyskiego w Prieure des Granges do Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Usługa obejmuje w szczególności : 1) Wykonania i sprzedaży klatek i skrzyń do transportu rzeźb zgodnie z przedstawioną listą przez Muzeum. (załącznik nr 8 do SIWZ) 2) Zapewnienie materiałów i urządzeń technicznych do sprawnego pakowania obiektów ( miedzy innymi: wózków widłowych, wózków do transportu ciężkich rzeźb, pochylni do redukowania różnic w poziomach, trapów do transportu ciężkich zabytków). 3) Pakowanie i załadunek obiektów do skrzyń na terenie Opactwa Sylvanes oraz Muzeum Augusta Zamoyskiego w Prieure des Granges (załącznik nr 9 do SIWZ - zdjęcia oraz film), oraz rozładunek i rozpakowanie ze skrzyń dzieł sztuki w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Puławska 113a przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z wytycznymi konserwatorów i pod nadzorem konserwatorów. 4) Transport kołowy obiektów na terenie Europy i RP specjalistycznymi środkami lokomocji spełniającymi wymagania Zamawiającego. 5) Zapewnienie dziełom sztuki transportowanym na samochodach na czas noclegów magazynów/garaży zapewniających utrzymanie przez cały rok stałej temperatury 20ºC, z całodobowym monitoringiem i ochroną w trakcie ich przechowywania. 6) Zapewnienie miejsca w samochodzie z dziełami sztuki oraz noclegu w trakcie transportu obiektów kurierom - konserwatorom towarzyszącym transportowi. 7) Przygotowywanie dokumentacji związanej z danym transportem - uzgadnianie, w porozumieniu z Zamawiającym, terminów transportu ze stroną wypożyczającą lub przyjmującą obiekty oraz koordynację wszystkich w/w czynności

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9


Dodatkowe kody CPV: 63712000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 268666
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ART-TRANSPOTER Krzysztof Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Berensona 12e/68
Kod pocztowy: 03-287
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 307500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 307500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307500
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.