eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuraturOgłoszenie z dnia 2020-02-20

Ogłoszenie nr 510031639-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim: Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608742-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 56951000000000, ul. ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 918 415, e-mail mleraczyk@ostrow.po.gov.pl, faks 625 928 165.
Adres strony internetowej (url): www.ostrow.po.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur. II. Zakres zamówienia obejmuje sprzątanie: pomieszczeń biurowych, sal narad, korytarzy, klatek schodowych, holi, piwnic, archiwów, magazynów, sanitariatów, i innych pomieszczeń oraz terenów przylegających do budynków, w tym: podwórzy prokuratur, wjazdów, traktów pieszych, parkingów, schodów zewnętrznych i innych. Adresy, powierzchnie prokuratur, częstotliwość usług podano w tabeli Excela - załącznik do SIWZ. III. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sposób następujący: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usług opisanych w tabeli Excela oraz w tabelach formularzy cenowych, tj.: 1. usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych - zamówienie realizowane będzie po otrzymaniu zlecenia , 2. utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni terenów przylegających bezpośrednio do budynków prokuratur - zamówienie realizowane będzie po otrzymaniu zlecenia, 3. pranie dywanów, chodników oraz wykładzin - zamówienie realizowane będzie po otrzymaniu zlecenia, 4. zadaszenie przed budynkiem (materiał-poliwęglan na konstrukcji stalowej) wraz z parapetami zewnętrznymi i dodatkowymi opierzeniami na elewacji - zamówienie realizowane będzie po otrzymaniu zlecenia, w zależności od posiadania środków budżetowych, tj. usługi te mogą nie być w ogóle zlecone przez Zamawiającego, bądź zlecone w mniejszym zakresie. W związku z powyższym Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego Wynagrodzenia za nie zlecone i nie wykonane usługi. Korzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9


Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90911200-8, 90914000-7, 90610000-6, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 98310000-9, 77310000-6, 77314100-5, 77211500-7, 77342000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 619617.94
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o., ul. Widok 2a, 62-800 Kalisz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Widok 2a 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 515828.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 515828.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 670237.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Przycinanie żywopłotów »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.