eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smyków › Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza" o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLMOgłoszenie z dnia 2020-02-20

Ogłoszenie nr 510031636-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

Urząd Gminy Smyków: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza" o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638725-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540002190-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Smyków, Krajowy numer identyfikacyjny 29002069600000, ul. Smyków 91, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3739181, e-mail sekretariat@smykow.pl, faks 0-41 3739181.
Adres strony internetowej (url): http://www.smykow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza" o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

B.Zp.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy". Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę reaktora biologicznego SBR o średnicy wewnętrznej 9,0 m. i głębokości czynnej 5,50 m. 2) Przebudowę w zakresie branży technologicznej istniejącej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych i komory zasuw. 3) Przebudowę istniejącego zbiornika magazynowego osadu (zmiana funkcji technologicznej reaktora SBR II na komorę tlenową stabilizacji osadu), 4) Przebudowę w zakresie branży technologicznej stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. 5) Budowę i przebudowę rurociągów technologicznych, systemu sterowania i kontroli. 6).Przebudowę istniejącej pompowni ścieków o technologię. 7)Przebudowę budynku techniczno- socjalnego o system sterowania i kontroli. 8.Budowę komunikacji wewnętrznej, chodników, dróg wewnętrznych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45252127-4, 45111200-0, 45110000-1, 45220000-5, 45223500-1, 45231300-8, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2473500.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 139
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1952625.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1952625.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3644994.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.