eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuplice › Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. DrzeniówOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510029008-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Urząd Gminy w Tuplicach: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606313-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540237563-N-2019, 540248319-N-2019, 540267479-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Tuplicach, Krajowy numer identyfikacyjny 54846500000000, ul. ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 625 720, e-mail gmina@tuplice.pl, faks 683 625 721.
Adres strony internetowej (url): www.tuplice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKPII.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia A) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji obiektów na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Tuplicach. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tuplicach do spełnienia wymagań gwarantujących efekt oczyszczania ścieków. Rozbudowa obejmie realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym. Istniejące obiekty niewykorzystywane w nowym ciągu technologicznym zostaną wyłączone z eksploatacji. W szczególności: I. OBIEKTY MODERNIZOWANE: - Przepompownia ścieków PS-2 Ob.nr 2 - Bloki kontenerowe (istniejące bloki biologiczne) Ob. nr 3 o Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych ZRŚD- powstanie poprzez modernizacje oraz połączenie komór bloków kontenerowych Ob. nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 o Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ZBU2- powstanie poprzez modernizacje komorę bloku kontenerowego Ob. nr 3.5 o Zbiornik osadu ZBO- powstanie poprzez modernizacje komory bloku kontenerowego Ob. nr 3.8 - Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ZBU1- powstanie poprzez modernizacje komory odświeżania Ob. nr 5 - Przepompownia ścieków oczyszczonych PS-3 Ob. nr 6 - Komora pomiarowa KP Ob. nr 7 II. OBIEKTY PROJEKTOWANE: - Sitopiaskownik SITPIA - Osadniki wstępne OWS - Złoża tarczowe ZŁT - Osadniki wtórne OWT - Pompownia osadów PO-1, PO-2, PO-3, PO-4 - Pompownia ścieków w porze deszczowej PS-4 - Instalacja PIX w OB. nr 1 - Silos na wapno SW - Mieszacz osadów z wapnem MO w OB. nr 1 - Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZ - Studnia rozdziału SR III. OBIEKTY ISTNIEJĄCE: - Budynek socjalno- techniczny Ob. nr 1 - Zbiornik polielektrolitu ZP w Ob. nr 1 - Prasa do odwadniania osadu PRA w OB. nr 1 IV. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI: - Zlewnia ścieków dowożonych z kratą ręczną Ob. nr 4 W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów pomiarowych oraz układów sterowania i automatyki procesów. Realizacja robót będzie miała miejsce na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tuplicach w granicy działki ewidencyjnej nr 753 obręb Tuplice. Właścicielem terenu objętego inwestycją jest gmina Tuplice. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac remontowych i naprawczych w istniejących obiektach oczyszczalni ścieków oraz rozbiórkę obiektów wyłączanych z eksploatacji B) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów, w zakres zamówienia wchodzi również: zaprojektowanie i budowa odgałęzień (przyłączy) wody według warunków technicznych Zakładu Komunalnego - warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej. Zakres Robót objętych zamówieniem stanowi: a. zaprojektowanie: o rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej - o łącznej długości 193,5m w zakresie średnic 110mm w miejscowości Drzeniów. o budowy nowych odgałęzień do posesji i przełączeniem odgałęzień istniejących - o łącznej długości 6,0m w zakresie średnic 40- 25mm w miejscowości Drzeniów. oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych (jeśli wymagane), dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.. b. Wybudowanie wyżej wskazanych sieci wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Zadania. Uwaga: Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) . UWAGA! Wszelkie podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie "ofert równoważnych", przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252127-4


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45110000-1, 45111291-4, 45262700-8, 45232150-8, 45233140-2, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3584300
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grupa Budujesz Dom Sp. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czerwonego Krzyża 4
Kod pocztowy: 68-200
Miejscowość: Żary
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5387892
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5387892
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7406361.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.