eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)Ogłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510028969-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej: Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637076-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540278735-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030434900000, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146153233, e-mail zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, faks +486153234.
Adres strony internetowej (url): http://szpital-bochnia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DZ-271-1-56/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. II.4.1) Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów Pakiet nr 1 (9) - Dieta peptydowa Pakiet nr 2 (12) - Immunoglobulina ludzka anty-D II Pakiet nr 3 (17) - Mleko dla niemowląt, butelki, smoczki Pakiet nr 4 (18) - Gąbki żelatynowe Pakiet nr 5 (19) - Substancje recepturowe Pakiet nr 6 (20) - Ethanol Pakiet nr 7 - Leki różne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1 (9) - Dieta peptydowa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2 (12) - Immunoglobulina ludzka anty-D II

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3 (17) - Mleko dla niemowląt, butelki, smoczki

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Pakiet nr 4 (18) - Gąbki żelatynowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2148.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Promedica Toruń sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Grudziądzka 159a
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń,
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4860.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4860.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4860.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

9.10) ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp - Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100%) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) lub zmniejszenia -30% (zamówienie podstawowe opcja 70%) wartości Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych danego Towaru, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem produktów farmaceutycznych. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pakiet nr 5 (19) - Substancje recepturowe

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Pakiet nr 6 (20) - Ethanol

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3649.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alpinus Chemia Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Garbary 5
Kod pocztowy: 86-050
Miejscowość: Solec Kujawski,
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4095.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4095.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4095.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

9.10) ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp - Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100%) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) lub zmniejszenia -30% (zamówienie podstawowe opcja 70%) wartości Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych danego Towaru, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem produktów farmaceutycznych. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Pakiet nr 7 - Leki różne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Pakiet nr 8 - Leki różne II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3437.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Sosnowa 8,
Kod pocztowy: 30-224
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2721.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2721.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2721.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

9.10) ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp - Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100%) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) lub zmniejszenia -30% (zamówienie podstawowe opcja 70%) wartości Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych danego Towaru, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem produktów farmaceutycznych. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.