eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Druk i kolportaż informatora miejskiego Nasze Katowice (2020)



Ogłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510028853-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Miasto Katowice: Druk i kolportaż informatora miejskiego Nasze Katowice (2020)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634544-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540273252-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk i kolportaż informatora miejskiego Nasze Katowice (2020)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.143.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: druku i kolportażu w okresie realizacji umowy 13 numerów informatora miejskiego "Nasze Katowice" według następujących założeń: informator drukowany będzie według poniższych założeń: - nakład: 152.000 egzemplarzy; - objętość każdego numeru: 24 strony; - druk w pełnym kolorze; - 12 numerów w cyklu miesięcznym, 1 numer specjalny (wrzesień), razem: 13 numerów; - papier gazetowy o gramaturze co najmniej 48,8 g; - o podwyższonej bieli; - pole zadruku: 250 mm x 304 mm (+/- 3 mm); - margines min 7 mm i nie większy niż 16 mm; - skład: bez szycia i klejenia; - falcowanie (złożenie): na pół każdego egzemplarza po druku, do wymiarów 163 mm x 275 mm +/- 5 mm; - pakowane po 100 sztuk, spięte taśmą; kolportaż każdego nakładu w ilości 152.000 egzemplarzy winien odbywać się na następujących zasadach: - do mieszkańców Katowic - w nakładzie 143.700 sztuk druków bezadresowych (gazeta), według wykazu ulic stanowiący załącznik nr 1 do wzoru Umowy będącej integralną część SIWZ, w budownictwie wielorodzinnym - bezpośrednio do euroskrzynek, w domkach jednorodzinnych - na ogrodzeniach lub do skrzynek pocztowych, - do 74 punktów na terenie miasta Katowice w nakładzie 8.300 sztuk druków bezadresowych (gazeta). Wykaz miejsc do których winien trafić Informator stanowi załącznik nr 2 do wzoru Umowy będącej integralną część SIWZ. Zamawiający przewiduje sprawdzenie doręczenia każdego wydania (tj. 13 wydań) w min. 30 punktach adresowych, rozumianych jako indywidualne gospodarstwa domowe, wybranych przez zamawiającego, przy udziale wykonawcy i zamawiającego. Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.40.00 - Usługi drukowania i dystrybucji


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 621432.24
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o.
Email wykonawcy: drukarnia.sos@pprint.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 45 Warszawa, Drukarnia Polska Press w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 25a Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-203
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 700401.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 700401.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 700401.52
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.