eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy " w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańcówOgłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 510028135-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Gmina Włoszczowa: "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy " w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla projektu pn.: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 628216-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540263930-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy " w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FIP.271.1.13.2019.AS7

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części: Część 1 - Zagospodarowanie strefy aktywności przy Basenie Nemo. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działkach: nr 4637/34, 4637/35, 4637/37, 4638/22, 4639/38 i 4639/39, 4637/36, 4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8 o łącznej powierzchni 0,4242 ha, położonej we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowej, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.Zagospodarowanie przedmiotowego terenu planowane jest jako strefa aktywności dla wszystkich grup wiekowych bez barier architektonicznych i umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, jak i osób o zróżnicowanych umiejętnościach i zdolnościach psychofizycznych, tak aby jak najlepiej umożliwić rozwój poprzez zabawę. Projektowana strefa aktywności ma za zadanie umożliwić aktywny wypoczynek dla całych rodzin. Zaplanowano strefy: - strefa sportu, - strefa relaksu, - strefa dzieci starszych, - strefa dzieci młodszych, - strefa młodzieży. Teren zagospodarowania został wzbogacony o nasadzenia roślinne, które umilą wypoczynek. Obszar przewidziany pod zagospodarowanie sąsiaduje z krytą pływalnią. Zakres prac obejmuje: 1) roboty pomocnicze w tym: roboty pomiarowe wraz z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej, 2) roboty ziemne w tym: wykopy, wywóz gruntu, nasypy, zagęszczenia, profilowania podłoża, zasypania wykopów, dowóz materiałów, 3) roboty montażowe urządzeń zagospodarowania terenu i elementów małej architektury wraz z ich betonowaniem w gruncie takich jak: elementy strefy sportu (sprawnościowe i siłowni plenerowej), elementy strefy relaksu (trampoliny, huśtawki, karuzele, zestawy i elementy zabawowe), elementy strefy młodzieży (zestawy i elementy zabawowe oraz sprawnościowe, huśtawki), elementy małej architektury (ławki, kosze, hamaki, pergole, altany, stojaki na rowery, elementy z granulatu gumowego, grille rekreacyjne, tablice z regulaminem, 4) roboty nawierzchniowe wraz z podbudowami takie jak: trawiaste, maty gumowe przerostowe, piaszczyste, poliuretanowe, z kostki brukowej, żwirowo-glinkowe, 5) roboty wykończeniowe w tym: wykonanie trawników z rolki oraz siewem, nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych, 6) roboty porządkowe i odtworzeniowe. Część 2 - Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działce numer 3620/2 położonej we Włoszczowie, przy Placu Wolności, której właścicielem jest Gmina Włoszczowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zakres robót obejmuje: 1) wymiana istniejących nawierzchni alejek i placu w parku wraz z ich obramowaniem (obrzeża, krawężniki, palisada, kostka brukowa i granitowa, płyty kamienne i granitowe, itp.), 2) wykonanie remontu pomnika świętego Floriana i remontu ogrodzenia metalowego wraz z wymianą utwardzenia terenu wokół pomnika oraz wymianą oświetlenia gruntowego, 3) wykonanie fontanny z efektami świetlnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (przyłącze i instalacja wody, komora sterowania i komora techniczna z filtrami pod fontanną, przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody z fontanny, doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzeń fontanny), 4) zagospodarowanie terenów zielonych (drzewa, krzewy, kwiaty, byliny, trawniki, ściółkowanie i rabaty, obramowanie drzew, krzewów i klombów), 5) wykonanie nawodnienia poprzez rozprowadzenie linii nawodnienia kropelkowego i umiejscowienia dysz zraszających wraz ze sterowaniem w komorach lub studniach oraz przyłączem wodociągowym i doprowadzeniem zasilania do urządzeń sterujących nawodnieniem), 6) wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących studzienek kanalizacyjnych, 7) wykonanie remontu istniejącego oświetlenia parkowego wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych na słupy z ledowym źródłem światła oraz wymianą istniejącego oświetlenia gruntowego na oświetlenie z ledowym źródłem światła wraz z wymianą istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej, 8) wymiana i doposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze i stojaki na rowery, gazony, donice, lampy, trejaż, pergola oraz inne propozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Część 3 - Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Włoszczowa na cele wypoczynkowo rekreacyjne Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Włoszczowa na cele wypoczynkowo rekreacyjne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Obszar objęty opracowaniem stanowi przestrzeń osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej i pełni funkcję strefy rekreacji i wypoczynku. W przeważającej mierze są to tereny zieleni zlokalizowane pomiędzy budynkami, na których występują nasadzenia zieleni o zróżnicowanym wieku i stanie zdrowotnym. Obecne są tu również pojedyncze elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, z których część zaleca się pozostawić, a część wymienić na nowe. Teren objęty opracowaniem podzielono na pięć oddzielnych obszarów, ponumerowanych kolejno: - obszar nr 1 - działka nr 4378/13, - obszar nr 2 - działka nr 7064, - obszar nr 3 - działki nr: 7065/4, 7066, - obszar nr 4 - działki nr: 7020/2, 7014/2, 7012/3, - obszar nr 5 - działka nr: 4630/6. Przedmiotowy obszar obejmuje teren o łącznej powierzchni ok. 2,89 ha. Projekt przewiduje wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej w formie ciągów pieszych, tj. chodników i placów - miejsc rekreacji. Wybór formy nawierzchni został podyktowany nawiązaniem do istniejących w terenie nawierzchni ciągów pieszych, wykonanych z kostki betonowej prostokątnej szarej. Przewiduje się wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej z obramowaniem obrzeżami i krawężnikami (lub jako alternatywa wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej z obramowaniem obrzeżami). Projekt przewiduje lokalizację i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki blokujące, pergole podwójne, pergole z siedziskami, stoły szachowe, pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Obiekty te stanowią elementy katalogowe, dostępne na rynku. Założeniem projektu jest dobór obiektów wykonanych z trwałych i wysokiej jakości materiałów - drewna impregnowanego i stali cynkowanej i lakierowanej. Szczegółowy opis poszczególnych elementów, ich parametry oraz sposób montażu wskazano na planszach i w opisie technicznym: Na terenie objętym opracowaniem przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką zieleni istniejącej. Wskazano konkretne gatunki drzew, krzewów i bylin przeznaczone do pielęgnacji bądź usunięcia, co uwarunkowane zostało ich złym stanem zdrowotnym, niewłaściwym doborem gatunkowym (gatunki inwazyjne) lub w niewielkiej ilości przypadków kolizją z planowanym zagospodarowaniem terenu. Dobór gatunkowy nasadzeń zieleni przewiduje zastosowanie różnorodnych okazów drzew, krzewów i bylin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych oraz miododajnych. Zastosowano również formy łąk kwietnych, będące znakomitą alternatywą dla trawników strzyżonych. Planuje się do wykonania nasadzenia drzew (185 szt), krzewów (1448 szt), żywopłotów formowanych (643 szt, 621 mb), pnączy (36 szt), bylin (w tym traw ozdobnych 2589 szt, łąk kwietnych 847 m2, trawników strzyżonych 2950 m2). Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45100000-8, 45212140-9, 45212130-6, 45111300-1, 45111200-0, 45233200-1, 45233250-6, 45233253-7, 45453100-8, 77310000-6, 45111100-9, 45223800-4, 45112700-2, 45112710-5, 77211500-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zagospodarowanie strefy aktywności przy Basenie Nemo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1629920.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ATUT Tomasz Skiba
Email wykonawcy: biuro@atut-placezabaw.pl
Adres pocztowy: ul. Leśmiana 5
Kod pocztowy: 62-050
Miejscowość: Mosina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1688000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1688000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3375098.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu oferty dla części 2 znacznie przekroczyły możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części kwotę 2 261 000,00 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Włoszczowa na cele wypoczynkowo rekreacyjne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyćna sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu oferty dla części 3 znacznie przekroczyły możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części kwotę 1 139 000,00 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.