eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Badanie rocznych sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiAOgłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 510028122-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Badanie rocznych sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612803-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, czyli w przypadku SP ZOZ MSWiA, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy numer identyfikacyjny 12293240000000, ul. ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Badanie rocznych sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP-WPP-2374-1-27-DZ-PN-KD/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku dla 26 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwanych dalej "SP ZOZ MSWiA". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 26 części: Część nr 1 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, Część nr 2 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, Część nr 3 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, Część nr 4 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, Część nr 5 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, Część nr 6 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, Część nr 7 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Część nr 8 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie, Część nr 9 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Część nr 10 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Część nr 11 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Część nr 12 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Część nr 13 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, Część nr 14 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, Część nr 15 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Część nr 16 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, Część nr 17 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze, Część nr 18 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, Część nr 19 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie, Część nr 20 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze, Część nr 21 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku, Część nr 22 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu, Część nr 23 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "ORION" w Ciechocinku, Część nr 24 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, Część nr 25 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie - Zdroju, Część nr 26 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.21.00.00 - Usługi księgowe i audytorskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 21

NAZWA: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: iAUDIT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leszno 8/62
Kod pocztowy: 01-192
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20910
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 24

NAZWA: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Concept Finance Audyt i Doradztwo
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 270
Kod pocztowy: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17466
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17466
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22140
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.