eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kornica › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara KornicaOgłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 510028111-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Gmina Stara Kornica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 639174-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stara Kornica, Krajowy numer identyfikacyjny 30237724000000, ul. Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 833 587 822, e-mail przetargi@kornica.org, faks 833 587 893.
Adres strony internetowej (url): www.kornica.org

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BUZ.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica" 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Stara Kornica z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. budynki instytucji publicznych - szkoły, urzędy, świetlice) z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz cmentarza parafialnego. 3. Powierzchnia Gminy Stara Kornica wynosi 119 km². W jej skład wchodzi 18 sołectw. 4. Liczba osób faktycznie zamieszkujących na terenie gminy wynosi ok. 3988. 5. Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica wynosi 1247, w tym szacowana liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi ok 25. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych może zmienić się w granicach od +/- 10%. 6. Zamawiający szacuje, iż masa zmieszanych odpadów, objęta przedmiotowym zamówieniem będzie wynosić ok. 190 Mg. Szacowana masa odpadów selektywnie zebranych będzie wynosić ok. 140 Mg Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów: 1 5 0102 - opakowania z tworzyw sztucznych - 40 Mg 15 01 04 - opakowania z metali - 3,2 Mg 15 01 07 - opakowania ze szkła - 26,8 Mg 20 01 01 - papier i tektura - 16,2 Mg 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) - 16,7Mg 20 01 99 - popiół - 18,2 Mg 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 2,22 Mg 16 01 03 - zużyte opony - 1,2 Mg Powyższe dane mają charakter poglądowy i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości i rodzaje odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego ilościami i rodzajami odpadów. Z tytułu zwiększenia ilości bądź rodzajów wytworzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Zakres rzeczowy zamówienia 1. Systematyczny odbiór i zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. budynki instytucji publicznych - szkoły, urzędy, świetlice) z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz cmentarza parafialnego. 2. Selektywne odbieranie następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów z gospodarstw domowych, bioodpadów z gastronomii i z targowisk, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlano-remontowych, przeterminowanych leków oraz popiołu. 3. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica i ofertą Wykonawcy. 4. Opróżnianie przez Wykonawcę pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. pojemników na odpady: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz bioodpady. Odbiór odpadów z PSZOK min. raz w miesiącu lub po napełnieniu pojemników/boksów. Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów: - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - ok 3 Mg - Przeterminowane leki i chemikalia - ok 0,5 Mg - Baterie i akumulatory - 0,5 Mg - Zużyte opony - 4 Mg - Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 5 Mg - Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) - 0,5 Mg Powyższe dane mają charakter poglądowy i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości i rodzaje odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego ilościami odpadów. Z tytułu zwiększenia ilości wytworzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 5. Opróżnianie przez Wykonawcę pojemników znajdujących się przy przystankach autobusowych na terenie gminy Stara Kornica. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażania nieruchomości, z których odbierane są odpady, w worki na odpady zmieszane w kolorze czarnym o pojemności 120 litrów z folii LDPE półprzezroczystej o grubości zapewniającej wytrzymałość worków. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażania nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE półprzezroczystej o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego. 3. Wykonawca po każdorazowym odbiorze odpadów przekaże właścicielowi nieruchomości worki w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków lub w ilości niezbędnej właścicielowi nieruchomości. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. 4. Pierwszy zestaw worków na wszystkie frakcje odpadów: - papier i tektura (kolor niebieski, napis "PAPIER"), - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (kolor żółty, napis "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE"), - opakowania ze szkła (kolor zielony, napis "SZKŁO"), - bioodpady z gospodarstw domowych (kolor brązowy, napis "BIO"), - odpady zmieszane (kolor czarny, napis "ODPADY ZMIESZANE"), - odpady wielkogabarytowe (kolor dowolnie wybrany z wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis "ODPADY WIELKOGABARYTOWE"). Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie pierwszej dostawy worków na nieruchomości przekazywał również właścicielom nieruchomości materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz harmonogramy odbioru odpadów. 6. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczy do Urzędu Gminy w Starej Kornicy 500 szt. worków. Worki te będą wydawane mieszkańcom, którym zabrakło worków rozdanych. 7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Urzędu Gminy w Starej Kornicy dodatkową ilość worków w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Worki te będą rozprowadzane wśród mieszkańców, którym zabrakło worków wcześniej rozdanych. 8.Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady komunalne. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Wykonawca dostarczy pojemnik nie później niż w terminie 2 dni od złożenia zapotrzebowania przez właściciela.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2


Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 372579.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MPO Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 42 Pułku Piechoty 48
Kod pocztowy: 15-950
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 402375.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1219.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399999.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.