eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - 2020 rokOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 510027223-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - 2020 rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635664-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Publiczne Przedszkole Nr 3, Krajowy numer identyfikacyjny 13003333000000, ul. ul. Bohaterów Modlina 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 775 35 44, e-mail przedszkolep3@gmail.com, faks 22 775 35 44.
Adres strony internetowej (url): www.pp3.przedszkola.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Publiczne przedszkole

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - 2020 rok

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części: Część 1: Ryby i mrożonki - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6. Część 2: Warzywa i owoce świeże - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Część 3: Mięso i wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Część 4: Produkty ogólnospożywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Część 5: Pieczywo i wyroby cukiernicze - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-9.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Ryby i mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33853.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WIDAN POLSKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jasińskiego 56b
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34776.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34776.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37912.56
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Warzywa i owoce świeże

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47520.30
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AGRAF H. Eljasińska i A. Bęza S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wąsy-Wieś 8
Kod pocztowy: 05-083
Miejscowość: Zaborów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45318.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45318.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45318.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54476.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 90
Kod pocztowy: 05-200
Miejscowość: Wołomin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 74544.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74544.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74544.23
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Produkty ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 81796.03
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 24
Kod pocztowy: 18-200
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77925.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77925.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77925.74
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pieczywo i wyroby cukiernicze

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie dla części nr 5 zamówienia, w związku z brakiem wpływu oferty nie podlegającej odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.