eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w Ogrodzie Sensorycznym w Świnoujściu oraz uporządkowanie terenów sąsiadujących z Promenadą ZdrowiaOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 510027217-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Gmina Miasto Świnoujście: Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w Ogrodzie Sensorycznym w Świnoujściu oraz uporządkowanie terenów sąsiadujących z Promenadą Zdrowia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553345-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.swinoujscie.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w Ogrodzie Sensorycznym w Świnoujściu oraz uporządkowanie terenów sąsiadujących z Promenadą Zdrowia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WIM.271.1.24.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opracowywany teren rozciąga się na osi wschód -zachód równolegle do linii brzegowej morza - pomiędzy linią brzegową a terenem promenady historycznej. Powstały po nadmiernej wycince pas bezdrzewny w pierwotnym nadmorskim zadrzewieniu o charakterze boru sosnowego z domieszką drzew liściastych, ma długość około 960 m i szerokość około 30 m. Południowa granica terenu inwestycji miejskiej "Promenada Zdrowia" ma bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu z skarpami o różnych nachyleniach skłonów. Największe deniwelacje terenu znajdują się w południowo-zachodniej części zinwentaryzowanego terenu. Piaszczyste skarpy w wyniku wycinki oraz pracy ciężkiego sprzętu zostały zdegradowane, a ich skłony na swoich długich odcinkach są zdeformowane. W części południowo-wschodniej zinwentaryzowany teren sąsiaduje z funkcjonującą zabudową hotelową, w dalszym ciągu rozbudowywaną. Północna granica terenu pod względem konfiguracji terenu jest prawie płaska i sąsiaduje z różnogatunkowym zadrzewieniem mieszanym. W północno-wschodniej części inwestycji znajduje się teren tzw. ogrodu sensorycznego, który jest całkowicie pozbawiony drzew. Teren jest tutaj lekko pagórkowaty. Celem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zieleni,obejmującego nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w ramach projektu kompensacji terenu ogrodu sensorycznego przy zachowaniu układu kompozycyjnego według pierwotnego projektu " Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej" oraz uprzątniecie i wyprofilowanie pasa ziemi na którym doszło do nadmiernej wycinki drzew oraz zieleni izolacyjnej / buforowej otaczającej Promenadę zdrowia. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy usług stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy "Wykaz dokumentacji projektowej"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 659188.47
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Ogrodniczo - Handlowa "Mój Ogród" Małgorzata Gawrońska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krzywa
Kod pocztowy: 72-600
Miejscowość: Świnoujście
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 691135.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691135.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691135.09
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.