eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 510026992-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 659267-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000000, ul. Plac Matejki 13, 31-157 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url): www.asp.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa różnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP-3942-55/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzetu projekcyjnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z podziałem na 18 części, jak następuje: Część nr 1- Dyski SSD - 8 szt. Część nr 2 - Mysz bezprzewodowa - 1 szt. Część nr 3 - Komputer przenośny 14" - 1 szt., Pendrive 32GB - 1 szt. Część nr 4 - Komputer typu AIO 27" -1 szt. Część nr 5 - Komputer stacjonarny - 1 szt. Część nr 6 - Laptop 15,6" - 1 szt. Część nr 7 - Komputer przenośny 14" - 1 szt. Część nr 8 - Komputer stacjonarny -7 szt, Monitor 27" - 6 szt Część nr 9 - Dysk przenośny 250 GB - 1 szt., Dysk przenośny 4 TB - 1 szt. Część nr 10- Mysz bezprzewodowa 1 szt., Klawiatura bezprzewodowa -1 szt., Mysz przewodowa - 8 szt. Część nr 11 - Komputer przenośny - 1szt. Część nr 12 -Głośnik bezprzewodowy duży - 1 szt. , Głośnik bezprzewodowy mały - 2 szt. Część nr 13 -Karta SDXC - 1 szt. , Bateria do aparatu fotograficznego- 1 szt. Część nr 14 - Karta przechwytująca video - 1 szt. Część nr 15 - Komputer przenośny - 1 szt. Część nr 16 -Dysk zewnętrzny 5 TB - 1 szt. , Etui ochronne do dysku zewnętrznego 2,5" - 1 szt. Część nr 17- Kabel HDMI - 1szt. , Kabel VGA -1 szt., Konwerter sygnału - 1 szt. Część nr 18 - Gogle VR - 1 szt. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (t.j. na poszczególne części o nr od 1 do 18, które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w załączniku nr 1A do SIWZ - Formularz przedmiotowo- cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ "Formularz cenowo - przedmiotowy" oraz załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1


Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 48900000-7, 30234500-3, 30237000-9, 38650000-6, 38652100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część nr 1- Dyski SSD - 8 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 1 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część nr 2 - Mysz bezprzewodowa - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 2 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część nr 3 - Komputer przenośny 14" - 1 szt., Pendrive 32GB - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 3 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Część nr 4 - Komputer typu AIO 27" -1 szt

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Przywołana wyżej regulacja zwalnia zamawiających z obowiązku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie. W przedmiotowym postępowaniu tuż przed otwarciem ofert została podana kwota na sfinansowanie zamówienia na część nr 4 w wysokości 9 594, 00 zł brutto. W postępowaniu na część nr 4 zostały złożone dwie oferty - oferta Wykonawcy Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań z ceną brutto wynoszącą 10 600,14 zł i 14 -dniowym terminem dostawy oraz oferta Wykonawcy TECHMAQ Konrad Popławski ul. Smoluchowskiego 5 m. 74, 02-679 Warszawa z ceną brutto 11 439, 00 zł i 10-dniowym terminem dostawy. Ceny w/w ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do kwoty najkorzystniejszej/ najwyżej ocenionej oferty, którą jest oferta Wykonawcy TECHMAQ Konrad Popławski ul. Smoluchowskiego 5 m. 74, 02-679 Warszawa z łączną punktacją w kryteriach oceny ofert cena - waga 60 % i termin wykonania - 40 % wynoszącą 95, 60 pkt. (oferta Wykonawcy Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań otrzymała łącznie w obu kryteriach 88, 57 pkt.) w związku z czym zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Część nr 5 - Komputer stacjonarny - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 5niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Część nr 6 - Laptop 15,6" - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 6 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Część nr 7 - Komputer przenośny 14" - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 7 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Część nr 8 - Komputer stacjonarny -7 szt, Monitor 27" - 6 szt

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 8 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Część nr 9 - Dysk przenośny 250 GB - 1 szt., Dysk przenośny 4 TB - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 9,niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Część nr 10- Mysz bezprzewodowa 1 szt., Klawiatura bezprzewodowa -1 szt., Mysz przewodowa - 8 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 10 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Część nr 11 - Komputer przenośny - 1szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 11 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Część nr 12 -Głośnik bezprzewodowy duży - 1 szt. , Głośnik bezprzewodowy mały - 2 szt

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 12 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Część nr 13 -Karta SDXC - 1 szt. , Bateria do aparatu fotograficznego- 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 13 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Część nr 14 - Karta przechwytująca video - 1 szt. C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1626.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Łukasz Bem Bemix Media
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 52/2
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1999.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1999.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1999.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Część nr 15 - Komputer przenośny - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. 15 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: Część nr 16 -Dysk zewnętrzny 5 TB - 1 szt. , Etui ochronne do dysku zewnętrznego 2,5" - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 16 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 17

NAZWA: Część nr 17- Kabel HDMI - 1szt. , Kabel VGA -1 szt., Konwerter sygnału - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 17 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

CZĘŚĆ NR: 18

NAZWA: Część nr 18 - Gogle VR - 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: Na część nr 18 niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta. W sytuacji braku ofert zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.